26. apríla 2017 zrealizovala Únia miest Slovenska spolu s KOM, n.o. seminár na tému: Rozvoj miest a mestských regiónov. Je súčasťou seminárov, ktoré slúžia nielen na výmenu skúseností medzi zástupcami členských miest, ale aj na prípravu pozičného dokumentu Únie miest v prioritných oblastiach jej činnosti. Okrem p. Eriky Horanskej z MDaV SR, ktorá prezentovala pripravovanú koncepcia mestského rozvoja na Slovensku vystúpil s úvodnou prednáškou aj riaditeľ KOM, n. o. (v prílohe)

Na podujatí sa zúčastnilo cca 30 zástupcov členských miest Únie a hostia. Seminár nadviazal na prechádzajúce podujatia na témy: regionálne školstvo a sociálne služby.

V máji sa uskutočnia ďalšie podujatia k problematike: regionálne školstvo a k financovaniu miest.

Prezentáciu si môžete pozrieť, resp, stiahnuť tu.

Dňa 07. apríla 2017 sa uskutočnila konferencia Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja na tému „Potrebujeme silné regióny?“. V rámci prvého bloku „Ako ďalej s územnou samosprávou?“ vystúpil riaditeľ KOM, n. o..

Prezentáciu si môžete pozrieť, resp, stiahnuť tu.

KOM, n.o. v súvislosti so vznikom združenia obcí mestskej funkčnej oblasti Trnava spoluorganizoval workshop na témy spolupráce mesta a obcí v mestkom regióne. Workshopu sa okrem prednášajúcich zúčastnili starostovia z obcí mestskej funkčnej oblasti, predstavitelia mesta Trnava a Hlohovec odborní pracovníci združenia a mesta Trnava.

Výstupy worskshopu, ktorými sú najmä praktické poznatky z mestských regiónov v rakúsku budú využité pri projektoch, ktoré si združenie schválilo pre roky 2016 a 2017.

Čítať ďalej...

FH-Campus Viedeň, VŠEMvs Bratislava, KDZ Viedeň a HILL-AMC Management Gmbh pripravili spoločný vzdelávací kurz pre politikov/-čky a pracovníkov/-íčky verejnej správy v aglomerácii Viedeň - Bratislava. Kurz začal v septembri 2012 a bude pokračovať aj v roku 2013. V rámci prvého modulu - Public governance, ktorý bol zameraný na základy manažmentu verejnej správy a spravovania, mal úvodnú prednášku celého projektu Viktor Nižňanský na tému "Good Governance - príbeh Slovenska". Počas modulu vystúpil s ďalšou prednáškou a viedol následný workshop na tému: "Skúsenosti a výhľad v oblasti spolupráce obcí". Projektu sa zúčastňuje po 28 predstaviteľov Rakúska a Slovenska. Viac o projekte na www.public-management-platform.eu.

Na konferencii Trendu, Komunálny manažment 2012, ktorá sa konala 20. septembra 2012 v Bratislave (hotel Gate One), vystúpil Viktor Nižňanský s prezentáciou na tému: "Smer ďalšej reformy? Podpora miest a mestských regiónov". Realitou dneška je to, že administratívne hranice miest už neodrážajú fyzickú, sociálnu, hospodársku, kultúrnu a ani environmentálnu realitu ich rozvoja a pôsobenia. Hlavné motto prezentácie: "Globalizácia si vyžaduje pokračovanie decentralizácie. Nastal čas posilnenia finančnej autonómie miest a podpory rôznych foriem spolupráce v rámci mestských regiónov". Aby sa vízie budúceho rozvoja miest mohli začať plniť mestá potrebujú: viac právomocí, zmenu modelu financovania, zmenu územno-správneho usporiadania, cieľavedomé umiestňovanie verejných financií (do centier osídlenia a ich spojníc), výraznejšiu spoluúčasť na fondoch EÚ, dohodu s centrálnou vládou o odstraňovaní modernizačného dlhu a dlhu z predvstupových záväzkov voči EÚ, ale aj kvalitnejší manažment a správu miest, spoluprácu a koordináciu rozvoja v rámci mestských regiónov, poskytovanie služieb v rámci mestského regiónu, kvalitné vízie rozvoja miest a ich okolia a zmenu foriem komunikácie s obyvateľmi.

29. júna 2012 sa uskutočnil v Bratislave 22. snem Únie miest Slovenska, ktorý sa venoval najmä budúcnosti miest a novým výzvam vyplývajúcim zo zmeny rámcových podmienok. Zmes vonkajších a vnútorných výziev dostáva mestá do štrukturálnych a finančných problémov, pričom politické, rozhodovacie, štruktúry nie sú na tieto výzvy prispôsobené. Viktor Nižňanský vystúpil na sneme s príspevkom: "Mestá sú kľúčom rozvoja Slovenska", v rámci ktoré sa venoval, okrem definovania výziev, novým formám spolupráce miest, zmenám politicko-administratívnych štruktúr a možnostiam zvýšenia finančnej autonómie miest.

V dňoch 7. - 8. júna 2012 sa uskutočnila už 33. odborná konferencia Asociácie komunálnych ekonómov Slovenskej republiky, pod názvom "Efektívny finančný manažment samospráv". V rámci úvodných prednášok vystúpil Viktor Nižňanský s prezentáciou výstupov projektu "Benchmarking miest Slovenska  2004 - 2010". Prítomných oboznámil so samotným projektom, jeho realizáciou a využívaním, ako aj s najzaujímavejšími trendmi vývoja v jednotlivých oblastiach a ukazovateľoch, ako aj pomerne veľkými rozdielmi v hodnotách ukazovateľov v jednotlivých mestách. Práve tieto veľké rozdiely poukazujú na dôležitosť pokračovania v benchmarkingu a jeho rozšírenie na väčší počet miest Slovenska. Prezentované výstupy budú obsiahnuté v publikácii, ktorú vydá v spolupráci s KOM Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy.

Dňa 18. júna 2010 sa v bratislavskom Primaciálnom paláci konal jubilejný 20. snem Únie miest Slovenska. Domnievam sa, že lepší termín nemohli organizátori zvoliť. Po parlamentných voľbách a po zmene vládnej koalície. Práve v takomto období, keď sa kreauje nová vláda, pripravujú sa vládne programové dokumenty, je vhodný čas na námety a odporúčania aj zo strany stavovskej organizácie miest na Slovensku. Vďaka možnosti posúdiť volebné programy jednotlivých strán už v apríli a máji KOM pripravil pre Úniu miest súbor 30 odporúčaní, na ktoré by sa nemalo pri programovom vyhlásení zabúdať. Nakoľko sme mali dobrú spoluprácu s mnohými predstaviteľmi budúcich koaličných partnerov veríme, že nevyhnutnú časť našich odporúčaní zohľadnia vo svojom programe. Sami najlepšie vieme v akej situácii je Slovensko. Prepad v roku 2010 sme avizovali už pred viac ako rokom. Mnohí naše odhady nebrali vážne a ajhľa, stalo sa. Preto je potrebné veľmi zodpovedne vážiť ďalšie kroky a rýchlosť prípadných zmien. Ale to už je umenie politiky.

Jubilejný XX. snem Únie miest Slovenska

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku a zastúpenie Európskej komisie na Slovensko zorganizovali konferenciu na nanajvýš aktuálnu tému. Poskytli v nej priestor aj KOM na prezentovanie dopadov hospodárskej krízy na územnú samosprávu, ale aj na prezentovanie krátkodobých a strednodobých odporúčaní zameraných nielen na odstraňovanie krízy, ale aj predchádzaniu ďalších, ktorým sa spoločnosť nevyhne.    

Postkrízová ekonomická obnova a mobilizácia zdrojov rastu

24. a 25. marca 2010 sa v Starom Smokovci uskutočnila medzinárodná konferencia organizovaná Karpatským rozvojovým inštitútom. Cieľom konferencie bolo vytvoriť priestor pre prezentácie rôznych pohľadov na rozvoj regiónov s dôrazom na dobré spravovanie na úrovni regionálnej samosprávy a iniciovať diskusiu o postavení, poslaní a úlohách regionálnej samosprávy v rozvoji regiónov Slovenska.

Na konferencii, kofinancovanej Nórskym finančným mechanizmom, vystúpila JE veľvyslankyňa Nórska na Slovensku, predstavitelia usporiadateľa, zástupcovia nórskeho regiónu Bodo, zástupcovia MVaRR SR, NR SR, Nitrianskeho samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Fakulty verejnej správy UPJŠ Košice, Maľopolskeho vojvodstva, Ekonomickej fakulty Ostravskej univerzity a Komunálneho výskumného a poradenského centra v Piešťanoch. Vyžiadanou témou vystúpenia Viktora Nižňanského bolo zhodnotenie procesu decentralizácie na Slovensku.

Čítať ďalej...

©2014 Komunálne výskumné a poradenské centrum