Vráťme mestám práva

Komunálne výskumné a poradenské centrum n. o., v spolupráci s prizvanými odborníkmi, pripravilo návrh zásad riešenia priorít Únie miest Slovenska, ktoré majú slúžiť predstaviteľom Únie miest na ďalšie rokovania a presadzovanie zmien. Autorom publikácie VRÁŤME MESTÁM PRÁVA (pokračovanie decentralizácie Slovenska) je Viktor Nižňanský, riaditeľ KOM, n.o. Prvá časť 344 stranového dokumentu, „ZHRNUTIE - Pokračovanie reformy verejnej správy z pohľadu Únie miest Slovenska“, je oficiálnym stanoviskom Únie miest Slovenska, ostatné časti sú názormi autora a spoluautorov dokumentu. Zhrnutie schválila a zverejnila Únia miest Slovenska pod názvom „Dozrel čas na zmeny“ na mimoriadnom Sneme Únie miest Slovenska v januári 2020.

Publikácia na stiahnutie

Práva miest a ich ochrana

Publikácia je doplneným a prepracovaným vydaním pôvodnej verzie z rokov 1993 / 1994. Jej vydanie je tiež pripomienkou 25. výročia vzniku ÚNIE MIEST SLOVENSKA. Publikáciu si môžete stiahnuť tu.

Tretia publikácia v sérii nazvanej Rekonštrukcia štátu sa zaoberá nevyhnutnosťou naplnenia princípu subsidiarity, nakoľko zmenou rámcových podmienok nastáva čas, kedy mestá/mestské regióny budú zohrávať pre občana čoraz dôležitejšiu úlohu. Publikácia, vychádzajúc z doterajšieho vývoja osídlenia a očakávaných trendov, odporúča zmeny v správe územia, zásady novej regionálnej politiky a nového systému financovania miest/mestských regiónov.

Publikácia Rekonštrukcia štátu III na stiahnutie.

Rekonstrukcia statu 3

KOM n.o. vydalo publikáciu autora Viktora Nižňanského a spoluautorov Boba Perneckého, Denisy Bartošovej, Evy Wernerovej, Viliama Vavra a Ondreja Boteka,  ktorí prezentujú svoj názor na príležitosti, ale aj ohrozenia mesta, ako aj námety na riešenie takmer všetkých oblastí jeho správy a rozvoja. Publikácia bola zdarma sprístupnená verejnosti, najmä piešťanskej,  18.10. 2018, t.j. viac ako tri týždne pre konaním komunálnych volieb.

Publikáciu si môžete stiahnuť tu.

Piestany 2034

Druhá publikácia o rekonštrukcii štátu sa zaoberá úvahami o zmene politického systému, volebnými systémami a úvahou o úpravách modelu verejnej správy na Slovensku. Návrat ku koreňom demokracie si vyžaduje také zmeny, ktoré umožnia občanom podstatne viac napĺňať čl.2, ods.1 Ústavy a podieľať sa na štátnej moci. Korekciu extrémne zlých rozhodnutí v neprospech občana je možné dosiahnuť vyvážením parlamentnej a priamej demokracie. Najúčinnejšou obranou proti dôsledkom chýb „všemohúcej inštitúcie“ a základom predchádzania krízam nie je centralizácia, ale naopak decentralizácia právomocí a zodpovednosti. Publikácia Rekonštrukcia štátu II na stiahnutie.

 Rekonstrukcia statu II

Úvaha riaditeľa KOM, n. o. sa zaoberá zhrnutím dôvodov, prečo je potrebná „rekonštrukcia štátu“. Predtým ako sa začnú realizovať zásadné zmeny je dôležité aby občania pochopili čo spôsobuje ich problémy a čo môže dlhodobo pomôcť pri ich riešení. Okrem viacerých podnetov na zamyslenie pre tých čo neveria stratégii decentralizácie úvaha upozorňuje aj na potrebu zhody v tom, čo považujeme za službu verejnosti. Publikácia Rekonštrukcia štátu na stiahnutie.

Rekonstrukcia statu

Publikácia Švajčiarskeho helsinského združenia popisuje niektoré vybrané aspekty švajčiarskej ústavy. V žiadnom prípade si nerobí nárok na to, aby bola vedecky fundovaným učením o štáte. Publikácia sa neobracia na odborníkov, ale na širokú verejnosť, zrozumiteľným spôsobom má priblížiť model fungujúcej právnej demokracie. V kapitole I.-III. sú na príklade Švajčiarska popísané základy slobodného štátu: a) základné práva a ich možnosť presadenia., b) budovanie demokratického štátu na pozadí teórií štátneho práva., c) klasické úlohy štátu. Kapitola IV.-VI. pojednáva podrobnejšie o samostatnom Švajčiarsku. Najprv je popísaná metóda zákonodarstva, potom účasť jednotlivca na procese politického rozhodovania a konečne možnosti vytvárania politického názoru.

Breviár demokracie na stiahnutie

Publikáciu si môžete stiahnuť tu: Spravodlivé rozdelenie politickej moci (rozdelenie kompetencií)

Publikácia z januára 2014 na stiahnutie: Zlučovanie a spolupráca obcí

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave chce prispieť k diskusii o pokračovaní procesu decentralizácie na Slovensku. Na základe memoranda o spolupráci s Komunálnym výskumným a poradenským centrom, n. o. Piešťany a vďaka vlastnému grantovému programu realizuje projekt „Decentralizované Slovensko - tretia etapa decentralizácie Slovenska". Jeho cieľom je na základe posúdenia doterajšieho vývoja prispieť k diskusii návrhmi odporúčaní v oblasti spravodlivého rozdelenia kompetencií medzi štátnou správou a územnou samosprávou, v oblasti financovania územnej samosprávy, ale aj v oblasti štruktúry osídlenia a celkového modelu verejnej správy tak, aby tento čo najviac napomáhal prosperite obyvateľov Slovenska. Publikácia „Decentralizácia a Slovensko" je prvým z čiastkových výstupov grantového programu. Jej cieľom je zadefinovať dôvody, prečo autorský kolektív považuje decentralizáciu za dobrú stratégiu podporujúcu rozvoj územia (kapitola II), v skrátenej podobe popísať priebeh doterajšej realizácie stratégie a posúdiť stav z hľadiska definovaných princípov (kapitola III) a naznačiť ďalšie rozhodujúce kroky (kapitola IV), ktoré budú podrobnejšie rozpracované v ďalších publikáciách v rámci uvedenej výskumnej úlohy. Publikácia na stiahnutie: Decentralizácia a Slovensko

©2014 Komunálne výskumné a poradenské centrum