Projekt "Benchmarking miest" pokračoval aj v roku 2010. Vďaka podpore nášich partnerov VŠEMvs a Únie miest Slovenska, ako aj vďaka spolupráci miest zúčastňujúcich sa projektu, bol po úprave ukazovateľov naplnený portál údajmi za rok 2009, ktoré boli neskôr validované. Mestá získali možnosť porovnať vývoj v jednotlivých ukazovateľoch za posledných šesť rokov. Publikáciu zachytávajúcu trendy vývoja ukazovateľov vám na základe žiadosti zašleme elektronicky. Žiadosti zašlite na adresu  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .

Decentralizácia Slovenska posledné štyri roky nepokračovala. Skôr naopak. Väčšina politikov ako keby nadobudla predstavu, že zmena vertikálne riadeného štátu na štát horizontálne usporiadaný s významnou úlohou občana a nim volených predstaviteľov na miestnej a regionálnej úrovni, je ukončená. Vďaka podpore Nadácie občianskej sploločnosti - Open Society Foundation sme mali možosť analyzovať volebné programy politických strán majúcich šancu dostať sa do NR SR práve z pohľadu ich predstavy napĺňania princípov decentralizácie. Zároveň sme si dovolili, odvolávajúc sa na naše skúsenosti odporučiť vládnej koalícii 30 námetov pre opätovný posum Slovenska k efektívne spravovanému štátu.   Princípy efektívneho rozdelenia moci vo volebných programoch politických strán

Vďaka spolupráci s Asociáciou horských sídiel Slovenska (AHSS) a M.E.S.A. 10, s podporou ZSE, sme mohli vypracovať úvodnú analýzu o problematike horských sídiel Slovenska. Je to, podľa nás, téma, o ktorej sa málo hovorí, nie je predmetom záujmu verejnosti, napriek tomu, že Slovensko patrí do prvej päťky štátov Európskej únie čo sa týka podielu počtu obyvateľov, ktoré obývajú územie vo výške nad 400 m.n.m. Krátku štúdiu považujeme za prvý krok k intenzívnejšej spolupráci s AHSS, so slovenskými europoslancami, ďaľšími partnermi a k postupnej realizácii opatrení, ktoré zvýšia kvalitu života v horských oblastiach a urobia ho opäť atraktívnym pre ďalšie generácie.

Horské sídla Slovenska

Cieľom štúdie je predložiť návrh opatrení, ktoré budú pokračovaním napĺňania hlavného princípu decentralizácie Slovenska – princípu subsidiarity.

Čítať ďalej...

V roku 2009 sa začali práce na výskumnej úlohe "Model komunálnej reformy na Slovensku" v rámci grantového programu Vysokej školy ekonómie a manžmentu verejnej správy v Bratislave. Na úlohe spoluprácujú VŠEMVS, FVS UPJŠ Košice a KOM. V rámci prvej etapy sa zrealizovala analýza súčasného stavu, štúdijná cesta do kantónu Luzern s cieľom získať poznatky o metodike zlučovania obcí a vypracovanie východiskovej štúdie "Medziobecná spolupráca a zlučovanie obcí na Slovensku", ktorá nadväzuje na práce splnomocnenca vlády SR pre decentralizáciu verejnej správy z rokov 2005 a 2006.  V roku 2010 práce pokračujú a vyústia do návrhu modelu komunálnej reformy a odporúčaní pre centrálnu vládu, ako postupovať pri realizácii municipalizácie na Slovensku.

Model komunálnej reformy na Slovensku

Súčasná krízová situácia ukazuje aká zraniteľná je, pri súčasnom systéme financovania, ale aj v prípade zlých rozhodnutí centrálnych celosvetových a národných, inštitúcií miestna samospráva. Napríklad ako jedno z protikrízových opatrení prijala Vláda SR, so súhlasom ZMOS, memorandum o riešení dôsledkov hospodárskej krízy. Vláda sa v ňom, okrem iného, zaviazala, že do apríla 2010 zbilancuje dôsledky krízy a navrhne opatrenia pre financovanie obcí po roku 2010, čo len potvrdzuje tézu o potrebe zhodnotenia systému financovania obcí. Cieľom štúdie je prispieť k diskusii o možných zmenách súčasného stavu. V štúdii sa zaoberáme daňovými príjmami miestnej samosprávy a na základe našich poznatkov odporúčame opatrenia v troch oblastiach: zmenu určenia základu dane z nehnuteľností prechodom na trhové ocenenie nehnuteľnosti, zavedenie nového miestneho poplatku za rozvoj, zmeny v rozdeľovaní výnosu dane z príjmu fyzických osôb.

Posilnenie finančnej autonómie miest a obcí

Vďaka spolupráci VŠEMVS, Únie miest Slovenska, zúčastnených miest a KOM, aj v roku 2009 pokračoval projekt "Benchmarking miest". Po úprave štruktúry ukazovateľov, doplnení internetového portálu, zbere a následnej validácii údajov majú zúčastnené mestá k dispozícii možnosti porovnávania vývoja jednotlivých ukazovateľov za obdobie rokov 2004 - 2008. Je potešiteľné, že vzrástol počet miest, ktoré majú o projekt záujem. V roku 2009 sme pripravili, okrem tradičného prostredia pre porovnávanie sa aj metodiku vytvorenia rankingu miest z vybraných ukazovateľov. Výsledky práce boli prezentované na Diskusnom fóre Piešťany 2009 a publikáciu si môžete stiahnuť tu.

V roku 2008 sa spolupracovníci KOM vyjadrovali k aktuálnym otázkam týkajúcich sa miest a obcí na Slovensku. Ich názory boli publikované v dvojtýždenníku KOM, niektoré sa objavili v celoslovenskej tlači a niektoré využili zástupcovia Únie miest Slovenska v rámci medzirezortného pripominekovacieho konania, resp. vo svojich vyhláseniach. Stanoviská a postoje sme zosumarizovali do ucelenej publikácie. KOM 2008 - stanoviská a postoje si môžete stiahnuť vo formáte PDF (380 kB).

Projekt, pod pôvodným názvom "Benchmarking mestských úradov" sme začali realizovať s 12 pilotnými mestami v roku 2006.  Zástupcovia  participujúcich miest a spoločností M.E.S.A. 10 a MIM s.r.o. ukončili práce v júli 2007. Na konci roka 2007 prevzalo riadenie projektu Komunálne výskumné a poradenské centrum, n.o. a projekt sa rozšíril na benchmarking miest. V súčasnosti sa projektu zúčastňuje 21 miest, v štyroch veľkostných kategóriách, ktoré reprezentujú takmer 900 tisíc obyvateľov Slovenska. Počas prác v roku  2008 sme upravili, na základe skúseností z pilotného projektu, štruktúru a počet ukazovateľov a vytvorili sme lepšie prostredie pre pokračovanie projektu. Dohodli sme sa, že každý rok usporiadame na danú tému konferenciu a vydáme analytickú štúdiu doplnenú o ďalší rok.II. konferencia sa uskutočnila 27. novembra 2008 v Piešťanoch (pozri konferencie) a štúdia Benchmarking slovenských miest 2004-2007 je k dispozícií na stiahnutie vo formáte PDF (624 kB).

©2014 Komunálne výskumné a poradenské centrum