Riaditeľ KOM, Viktor Nižňanský, bol pozvaný na medzinárodnú konferenciu venovanú 100. výročiu vzniku Československa, usporiadanou Ministerstvom vnútra SR. Vystúpil na tému: Vývoj územno – správneho členenia Slovenskej republiky od roku 1993 po súčasnosť.

Prezentáciu si môžete stiahnuť tu

V Niznansky 2018

Dňa 8. júna sa uskutočnil v Bratislave 29. Snem Únie miest Slovenska za účasti cca 100 zástupcov členských miest a pozvaných hostí. Na Sneme prijali členské mestá, v skrátenej verzii, pozičný dokument, ktorý pre Úniu miest vypracovalo Komunálne výskumné a poradenské centrum, n.o. Pôvodný dokument, v celom rozsahu, si môžete stiahnuť tu.

Riaditeľ KOM bol aj v roku 2017/2018 oslovený ako lektor v rámci politickej akadémie (www.politickaakademia.sk), ktorá predstavuje expertný nadstranícky vzdelávací program pre budúcich aj súčasných politikov, ktorý vám zároveň pomôže rozšíriť sieť kontaktov. Cieľom akadémie je pomôcť v politike presadzovať kompetentnosť, kritické myslenie a vybaviť absolventov nástrojmi a zručnosťami na správu vecí verejných bez ohľadu na ideológiu. Na akadémii viedol blok venovaný komunálnej politike (na stiahnutie) .

26. apríla 2017 zrealizovala Únia miest Slovenska spolu s KOM, n.o. seminár na tému: Rozvoj miest a mestských regiónov. Je súčasťou seminárov, ktoré slúžia nielen na výmenu skúseností medzi zástupcami členských miest, ale aj na prípravu pozičného dokumentu Únie miest v prioritných oblastiach jej činnosti. Okrem p. Eriky Horanskej z MDaV SR, ktorá prezentovala pripravovanú koncepcia mestského rozvoja na Slovensku vystúpil s úvodnou prednáškou aj riaditeľ KOM, n. o. (v prílohe)

Na podujatí sa zúčastnilo cca 30 zástupcov členských miest Únie a hostia. Seminár nadviazal na prechádzajúce podujatia na témy: regionálne školstvo a sociálne služby.

V máji sa uskutočnia ďalšie podujatia k problematike: regionálne školstvo a k financovaniu miest.

Prezentáciu si môžete pozrieť, resp, stiahnuť tu.

Dňa 07. apríla 2017 sa uskutočnila konferencia Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja na tému „Potrebujeme silné regióny?“. V rámci prvého bloku „Ako ďalej s územnou samosprávou?“ vystúpil riaditeľ KOM, n. o..

Prezentáciu si môžete pozrieť, resp, stiahnuť tu.

KOM, n.o. v súvislosti so vznikom združenia obcí mestskej funkčnej oblasti Trnava spoluorganizoval workshop na témy spolupráce mesta a obcí v mestkom regióne. Workshopu sa okrem prednášajúcich zúčastnili starostovia z obcí mestskej funkčnej oblasti, predstavitelia mesta Trnava a Hlohovec odborní pracovníci združenia a mesta Trnava.

Výstupy worskshopu, ktorými sú najmä praktické poznatky z mestských regiónov v rakúsku budú využité pri projektoch, ktoré si združenie schválilo pre roky 2016 a 2017.

Čítať ďalej...

FH-Campus Viedeň, VŠEMvs Bratislava, KDZ Viedeň a HILL-AMC Management Gmbh pripravili spoločný vzdelávací kurz pre politikov/-čky a pracovníkov/-íčky verejnej správy v aglomerácii Viedeň - Bratislava. Kurz začal v septembri 2012 a bude pokračovať aj v roku 2013. V rámci prvého modulu - Public governance, ktorý bol zameraný na základy manažmentu verejnej správy a spravovania, mal úvodnú prednášku celého projektu Viktor Nižňanský na tému "Good Governance - príbeh Slovenska". Počas modulu vystúpil s ďalšou prednáškou a viedol následný workshop na tému: "Skúsenosti a výhľad v oblasti spolupráce obcí". Projektu sa zúčastňuje po 28 predstaviteľov Rakúska a Slovenska. Viac o projekte na www.public-management-platform.eu.

Na konferencii Trendu, Komunálny manažment 2012, ktorá sa konala 20. septembra 2012 v Bratislave (hotel Gate One), vystúpil Viktor Nižňanský s prezentáciou na tému: "Smer ďalšej reformy? Podpora miest a mestských regiónov". Realitou dneška je to, že administratívne hranice miest už neodrážajú fyzickú, sociálnu, hospodársku, kultúrnu a ani environmentálnu realitu ich rozvoja a pôsobenia. Hlavné motto prezentácie: "Globalizácia si vyžaduje pokračovanie decentralizácie. Nastal čas posilnenia finančnej autonómie miest a podpory rôznych foriem spolupráce v rámci mestských regiónov". Aby sa vízie budúceho rozvoja miest mohli začať plniť mestá potrebujú: viac právomocí, zmenu modelu financovania, zmenu územno-správneho usporiadania, cieľavedomé umiestňovanie verejných financií (do centier osídlenia a ich spojníc), výraznejšiu spoluúčasť na fondoch EÚ, dohodu s centrálnou vládou o odstraňovaní modernizačného dlhu a dlhu z predvstupových záväzkov voči EÚ, ale aj kvalitnejší manažment a správu miest, spoluprácu a koordináciu rozvoja v rámci mestských regiónov, poskytovanie služieb v rámci mestského regiónu, kvalitné vízie rozvoja miest a ich okolia a zmenu foriem komunikácie s obyvateľmi.

29. júna 2012 sa uskutočnil v Bratislave 22. snem Únie miest Slovenska, ktorý sa venoval najmä budúcnosti miest a novým výzvam vyplývajúcim zo zmeny rámcových podmienok. Zmes vonkajších a vnútorných výziev dostáva mestá do štrukturálnych a finančných problémov, pričom politické, rozhodovacie, štruktúry nie sú na tieto výzvy prispôsobené. Viktor Nižňanský vystúpil na sneme s príspevkom: "Mestá sú kľúčom rozvoja Slovenska", v rámci ktoré sa venoval, okrem definovania výziev, novým formám spolupráce miest, zmenám politicko-administratívnych štruktúr a možnostiam zvýšenia finančnej autonómie miest.

V dňoch 7. - 8. júna 2012 sa uskutočnila už 33. odborná konferencia Asociácie komunálnych ekonómov Slovenskej republiky, pod názvom "Efektívny finančný manažment samospráv". V rámci úvodných prednášok vystúpil Viktor Nižňanský s prezentáciou výstupov projektu "Benchmarking miest Slovenska  2004 - 2010". Prítomných oboznámil so samotným projektom, jeho realizáciou a využívaním, ako aj s najzaujímavejšími trendmi vývoja v jednotlivých oblastiach a ukazovateľoch, ako aj pomerne veľkými rozdielmi v hodnotách ukazovateľov v jednotlivých mestách. Práve tieto veľké rozdiely poukazujú na dôležitosť pokračovania v benchmarkingu a jeho rozšírenie na väčší počet miest Slovenska. Prezentované výstupy budú obsiahnuté v publikácii, ktorú vydá v spolupráci s KOM Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy.

©2014 Komunálne výskumné a poradenské centrum