Cieľom štúdie je predložiť návrh opatrení, ktoré budú pokračovaním napĺňania hlavného princípu decentralizácie Slovenska – princípu subsidiarity.

Napriek značnému pokroku po realizácii zákona 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, existuje stále veľa delených úloh, veľa úloh, ktoré podľa nás nemusí zabezpečovať verejný sektor a zároveň viaceré úlohy ostali v rukách štátnej správy, resp. samosprávnym krajom, pretože nebola vôľa, ale ani vhodné rámcové podmienky (územnosprávne usporiadanie) na ich presun na miestnu úroveň. Nie je našou ambíciou doriešiť v tejto štúdii detaily zmien, ide nám o zahájenie diskusie na tému tretej etapy decentralizácie na Slovensku. Vychádzame z toho, že očakávané efekty je možné dosiahnuť iba v prípade zásadných zmien v rozdelení kompetencií a paralelnej zmeny štruktúry a organizácie verejnej správy. Pod zásadnou zmenou, ktorá umožní efektívne prerozdelenie úloh a nenaruší, naopak posilní, princípy decentralizácie, rozumieme proces municipalizácie, fúzie, obcí do väčších územnosprávnych jednotiek. Táto zmena umožní nielen presun ďalších úloh na miestnu samosprávu, ale aj zásadnú redukciu miestnej štátnej správy a na konci procesu prehodnotenie potreby existencie, počtu vyšších územných celkov a rozsahu ich pôsobnosti. Ako cieľový stav si vieme predstaviť vytvorenie cca do 250 municipalít. Do času realizácie tohto projektu odporúčame presun niektorých úloh miestnej štátnej správy na samosprávu vyšších územných celkov, čo umožní zníženie rozsahu duplicít a zrušenie časti miestnej štátnej správy. Zároveň dávame na zváženie širšie uplatnenie princípu subsidiarity tým, že miestna a krajská samospráva budú viac presadzovať privatizáciu vykonávaných úloh. Táto otázka je na zvážení a rozhodnutí každej obce, samosprávneho kraja.

Princípy delenia kompetencií a možnosti ich presunu na územnú samosprávu

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum