Horské územia zaberajú 35,2% rozlohy štátov združených v Európskej únii a žije v nich 23,8 % obyvateľov. Slovensko je na štvrtom mieste z hľadiska podielu horských oblastí na rozlohe štátu a na piatom mieste z hľadiska počtu obyvateľov žijúcich v horských oblastiach. V prípade Slovenska patria medzi NUTS III regióny splňujúce podmienky s minimálne 50% podielom plochy horských oblastí kraje: Trenčiansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický.

Čítať ďalej...

Vymedzenie znevýhodnených oblastí, medzi ktoré patria aj horské sídla, je stanovené podľa kritérií Rady (ES) č. 1257/1999, čl. 16 - 21, s prihliadnutím na prírodné, ekonomické a demografické podmienky Slovenskej republiky Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany prírody.

Horské oblasti     

Iniciatíva založiť Asociáciu horských sídiel Slovenska vznikla v Meste Vysoké Tatry, v roku 2003. Jej hlavnou úlohou je hájiť špecifické záujmy horských miest a obcí. Iniciatori boli vedení snahou vytvoriť mimovládne zoskupenie, ktoré by popri samotných obtiažnych životných podmienkach v horských sídlach riešilo aj problematiku najlogickejšej aktivity - cestovného ruchu a jeho vzťahu k ochrane prírody. Asociácia bola zaregistrovaná na Krajskom úrade v Prešove dňa 30.októbra 2003. V roku 2004 sa podieľala na tvorbe projektu NATURA 2000 a začala činnosť pracovnej skupiny cestovného ruchu. Pri registrácii mala asociácia 35 členov. V roku 2006 vzrástol počet členov na 91. Podmienku členstva je výška minimálne 600 m.n.m. a časť katastra musí byť súčasťou chráneného územia. Na Slovensku je takýchto obcí 241 a žije v nich 6,5 % obyvateľov Slovenska. Tu je treba pripomenúť, že Slovensko je z hľadiska nadmorskej výšky osídlenia na 5. mieste medzi krajinami Európskej únie. V apríli 2006 bolo dodatkom k stanovám upravené kritérium nadmorskej výšky pre členstvo v Asociácii na 540 m.n.m.. V roku 2008 sa počet členov zvýšil na 140. Asociácia horských sídiel je jediným slovenským zástupcom v AEM (Európske združenie poslancov samospráv v horských regiónoch).

Dňa 5. marca 2010 podpísal predseda AHSS a primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš s riaditeľom Komunálneho výskumného a poradenského centra, n.o. Piešťany Viktorom Nižňanským memorandum, ktoré vytvára podmienky pre spoluprácu pri výskumnej činnosti, organizovaní odborných podujatí, publikovaní a využívaní kapacity, odborného ľudského potenciálu centra Asociáciou. 

Čítať ďalej...

Vďaka spolupráci s Asociáciou horských sídiel Slovenska (AHSS) a M.E.S.A. 10, s podporou ZSE, sme mohli vypracovať úvodnú analýzu o problematike horských sídiel Slovenska. Je to, podľa nás, téma, o ktorej sa málo hovorí, nie je predmetom záujmu verejnosti, napriek tomu, že Slovensko patrí do prvej päťky štátov Európskej únie čo sa týka podielu počtu obyvateľov, ktoré obývajú územie vo výške nad 400 m.n.m. Krátku štúdiu považujeme za prvý krok k intenzívnejšej spolupráci s AHSS, so slovenskými europoslancami, ďaľšími partnermi a k postupnej realizácii opatrení, ktoré zvýšia kvalitu života v horských oblastiach a urobia ho opäť atraktívnym pre ďalšie generácie.

Horské sídla Slovenska

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum