Publikácia na stiahnutie: Zlučovanie a spolupráca obcí

V roku 2009 sa začali práce na výskumnej úlohe "Model komunálnej reformy na Slovensku" v rámci grantového programu Vysokej školy ekonómie a manžmentu verejnej správy v Bratislave. Na úlohe spoluprácujú VŠEMVS, FVS UPJŠ Košice a KOM. V rámci prvej etapy sa zrealizovala analýza súčasného stavu, štúdijná cesta do kantónu Luzern s cieľom získať poznatky o metodike zlučovania obcí a vypracovanie východiskovej štúdie "Medziobecná spolupráca a zlučovanie obcí na Slovensku", ktorá nadväzuje na práce splnomocnenca vlády SR pre decentralizáciu verejnej správy z rokov 2005 a 2006. V roku 2010 práce pokračujú a vyústia do návrhu modelu komunálnej reformy a odporúčaní pre centrálnu vládu, ako postupovať pri realizácii municipalizácie na Slovensku. Model komunálnej reformy na Slovensku (formát PDF).

Dušan Sloboda, regionálny geograf a analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, sa dlhodobo zaoberá otázkami spojenými s komunálnou reformou. V závere svojej štúdie konštatuje:  "Slovensko sa zmenám v sídelnej štruktúre nevyhne. Či už formou zlučovania obcí bez zániku ich identity, alebo voľnejšou formou zlučovania. Odsúvanie problému nie je riešením a malé obce nechráni, naopak predlžuje ich agóniu a prakticky ich približuje k faktickému zániku a vymiznutiu z mapy Slovenska". Súbor Charakter sídelnej štruktúry Slovenska ako predpoklad pre komunálnu reformu si môžete stiahnuť vo formáte PDF (672 kB).

V roku 2003 editoval P. Swianiewicz publikáciu " Konsolidácia alebo fragmentácia?" v rámci programu " Local Government Policy Partnership". Do slovenskej verzie, ktorú vydala v roku 2003 M.E.S.A. 10, boli zahrnuté: úvodná teoretická kapitola, prípadová štúdia Slovenskej republiky a záverečná kapitola, ktorá sumarizovala poznatky získané v jednotlivých národných kapitolách. Súbor Konsolidácia alebo fragmentácia si môžete stiahnuť vo formáte PDF (2,58 MB).

Pri prácach na návrhu komunálnej reformy vypracovala SPU Nitra analýzu, ktorou sme chceli preukázať aký je vlastne denne prítomný počet obyvateľov v krajských mestách, nakoľko to má veľký význam nielen pri posudzovaní finančného vyrovnávania medzi obcami Slovenska, ale aj pri hodnotení zabezpečovania služieb obyvateľom miestnou samosprávou. Súbor Denne prítomné obyvateľstvo v krajských mestách si môžete  stiahnuť vo fornáte PDF (160 kB).

V roku 2005 vypracovala Slovenská poľnohospdárska univerzita v Nitre prípadovú štúdiu, ktorá mala preveriť spôsob zabezpečovania kompetencií miestnej samospráve najmä malými obcami. Súbor Zabezpečovanie kompetencií Gemer, Spiš si môžete stiahnuť vo formáte PDF (284 kB).

Definovanie mikroregiónov, spádových území centier osídlenia, sú dôležitým podkladom pre zahájenie prác na projekte municipalizácie. Prírodovedecká fakulta UK Bratislava vypracovala návrh členenia Slovenska na mikroregióny z pohľadu viacerých kritérií. Súbor Mikroregióny Slovenska si môžete stiahnuť vo formáte PDF (228 kB).

Dánsko, podobne ako Slovenská republika, je unitárnym štátom. Počtom obyvateľov sa tiež dá so Slovenskom porovnávať. Čo sa však už nebude dať porovnať, z hľadiska verejnej správy, je jeho územnosprávne usporiadanie. Za posledné desaťročia sa uskutočnili zmeny smerujúce k vyššej efektívnosti samosprávy, k vytvoreniu lepších podmienok pre rozvoj regiónov. Aj tých zaostávajúcich. Nemôžeme mechanicky porovnávať súčasnú situáciu v Dánsku a na Slovensku. Čo však môžeme, je uvedomiť si nezvratnosť procesu postupnej municipalizácie, zlučovania obcí, aj v štátoch, ktoré sú známe svojou úctou k miestnej demokracii. Nejedná sa iba o Dánsko, ale napríklad aj o Švajčiarsko (viac pozri v článku o komunálnej reforme v kantóne Luzern). Tento proces umožňuje presun ďalších právomocí, zodpovednosti, na úroveň obcí, bližšie k občanovi. Nie kilometricky, ale najmä z hľadiska rozhodovania o rozsahu a kvalite služieb, ktoré občania v jednotlivých obciach požadujú. Súbor Komunálna reforma v Dánsku si môžete stiahnuť vo formáte PDF (22,4kB).

 Programové vyhlásenia doterajších slovenských vlád sa komunálnou reformou, a najmä spájaním obcí, špeciálne nezaoberali. Tak je tomu aj v programovom vyhlásení súčasnej vlády. Na druhej strane je pravdou, že sa v rámci niektorých častí programového vyhlásenia vláda zaviazala uskutočniť opatrenia, ktoré sa týkajú všetkých úrovní verejnej správy ateda aj obcí. Ide najmä o opatrenia v oblasti reformy verejných financií a reformy verejnej správy.­

Kompletný dokument "Komunálna reforma, materiál pre verejnú diskusiu" si môžete stiahnuť vo formáte PDF (580kB).

Zreteľne viditeľným trendom v Európe aj v zámorí (napr. Kanada) je vytváranie väčších územnosprávnych jednotiek na miestnej úrovni. Ľudovo povedané zlučovanie obcí. Dôvodov je viacero: urbanizácia, ekonomický rozvoj, presun kompetencií na miestnu úroveň, vyššia efektivita a snaha o väčšiu konkurencieschopnosť a ďalšie. V rôznych štátoch zvolili, podľa miestnych podmienok, rôzny prístup. Tento trend neobišiel ani kantóny Švajčiarska. Projekt „Skúsenosti kantónu Luzern ­s komunálnou reformou“ bol zameraný na podporu verejnej diskusie o posilňovaní miestnej demokracie na Slovensku. Na príklade realizácie v kantóne Luzern bolo možné vidieť ako sa dajú riešiť problémy, ktoré doteraz na Slovensku neumožnili zahájenie procesu. Na príprave a realizácii projektu sa podieľali centrum pre ekonomické a sociálne analýzy M.E.S.A. 10, Združenie miest a obcí Slovenska a kantón Luzern. Projekt bol financovaný z prostriedkov Švajčiarskeho veľvyslanectva na Slovensku a z prostriedkov M.E.S.A. 10, o.z.

Publikáciu, ktorá je zhrnutím výstupov z projektu „Skúsenosti kantónu Luzern s komunálnou reformou“, si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum