Riaditeľ KOM, Viktor Nižňanský, bol pozvaný na medzinárodnú konferenciu venovanú 100. výročiu vzniku Československa, usporiadanou Ministerstvom vnútra SR. Vystúpil na tému: Vývoj územno – správneho členenia Slovenskej republiky od roku 1993 po súčasnosť.

Prezentáciu si môžete stiahnuť tu

V Niznansky 2018

Dňa 8. júna sa uskutočnil v Bratislave 29. Snem Únie miest Slovenska za účasti cca 100 zástupcov členských miest a pozvaných hostí. Na Sneme prijali členské mestá, v skrátenej verzii, pozičný dokument, ktorý pre Úniu miest vypracovalo Komunálne výskumné a poradenské centrum, n.o. Pôvodný dokument, v celom rozsahu, si môžete stiahnuť tu.

Riaditeľ KOM bol aj v roku 2017/2018 oslovený ako lektor v rámci politickej akadémie (www.politickaakademia.sk), ktorá predstavuje expertný nadstranícky vzdelávací program pre budúcich aj súčasných politikov, ktorý vám zároveň pomôže rozšíriť sieť kontaktov. Cieľom akadémie je pomôcť v politike presadzovať kompetentnosť, kritické myslenie a vybaviť absolventov nástrojmi a zručnosťami na správu vecí verejných bez ohľadu na ideológiu. Na akadémii viedol blok venovaný komunálnej politike (na stiahnutie) .

26. apríla 2017 zrealizovala Únia miest Slovenska spolu s KOM, n.o. seminár na tému: Rozvoj miest a mestských regiónov. Je súčasťou seminárov, ktoré slúžia nielen na výmenu skúseností medzi zástupcami členských miest, ale aj na prípravu pozičného dokumentu Únie miest v prioritných oblastiach jej činnosti. Okrem p. Eriky Horanskej z MDaV SR, ktorá prezentovala pripravovanú koncepcia mestského rozvoja na Slovensku vystúpil s úvodnou prednáškou aj riaditeľ KOM, n. o. (v prílohe)

Na podujatí sa zúčastnilo cca 30 zástupcov členských miest Únie a hostia. Seminár nadviazal na prechádzajúce podujatia na témy: regionálne školstvo a sociálne služby.

V máji sa uskutočnia ďalšie podujatia k problematike: regionálne školstvo a k financovaniu miest.

Prezentáciu si môžete pozrieť, resp, stiahnuť tu.

Dňa 07. apríla 2017 sa uskutočnila konferencia Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja na tému „Potrebujeme silné regióny?“. V rámci prvého bloku „Ako ďalej s územnou samosprávou?“ vystúpil riaditeľ KOM, n. o..

Prezentáciu si môžete pozrieť, resp, stiahnuť tu.

Dňa 07. apríla 2017 sa uskutočnila konferencia Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja na tému „Potrebujeme silné regióny?“. V rámci prvého bloku „Ako ďalej s územnou samosprávou?“ vystúpil riaditeľ KOM, n. o..

Prezentáciu si môžete pozrieť, resp, stiahnuť tu.

23. - 27. novembra 2016 sa v Chorvátskom Grobe konal prvý ročník Politickej akadémie, ktorú zorganizoval Inštitút politicko – ekonomického vzdelávania. Viac ako 30 účastníkov malo možnosť vypočuť si prednášky a participovať na workshopoch v deviatich oblastiach. Jednou z nich bola „Municipálna politika – verejná politika na úrovni samosprávy".

Politická akadémia - Program na stiahnutie

Linky:

http://politickaakademia.sk/

http://politickaakademia.sk/program/

 

PA Niznansky

 

KOM, n.o. v súvislosti so vznikom združenia obcí mestskej funkčnej oblasti Trnava spoluorganizoval workshop na témy spolupráce mesta a obcí v mestkom regióne. Workshopu sa okrem prednášajúcich zúčastnili starostovia z obcí mestskej funkčnej oblasti, predstavitelia mesta Trnava a Hlohovec odborní pracovníci združenia a mesta Trnava.

Výstupy worskshopu, ktorými sú najmä praktické poznatky z mestských regiónov v rakúsku budú využité pri projektoch, ktoré si združenie schválilo pre roky 2016 a 2017.

Čítať ďalej...

FH-Campus Viedeň, VŠEMvs Bratislava, KDZ Viedeň a HILL-AMC Management Gmbh pripravili spoločný vzdelávací kurz pre politikov/-čky a pracovníkov/-íčky verejnej správy v aglomerácii Viedeň - Bratislava. Kurz začal v septembri 2012 a bude pokračovať aj v roku 2013. V rámci prvého modulu - Public governance, ktorý bol zameraný na základy manažmentu verejnej správy a spravovania, mal úvodnú prednášku celého projektu Viktor Nižňanský na tému "Good Governance - príbeh Slovenska". Počas modulu vystúpil s ďalšou prednáškou a viedol následný workshop na tému: "Skúsenosti a výhľad v oblasti spolupráce obcí". Projektu sa zúčastňuje po 28 predstaviteľov Rakúska a Slovenska. Viac o projekte na www.public-management-platform.eu.

Na konferencii Trendu, Komunálny manažment 2012, ktorá sa konala 20. septembra 2012 v Bratislave (hotel Gate One), vystúpil Viktor Nižňanský s prezentáciou na tému: "Smer ďalšej reformy? Podpora miest a mestských regiónov". Realitou dneška je to, že administratívne hranice miest už neodrážajú fyzickú, sociálnu, hospodársku, kultúrnu a ani environmentálnu realitu ich rozvoja a pôsobenia. Hlavné motto prezentácie: "Globalizácia si vyžaduje pokračovanie decentralizácie. Nastal čas posilnenia finančnej autonómie miest a podpory rôznych foriem spolupráce v rámci mestských regiónov". Aby sa vízie budúceho rozvoja miest mohli začať plniť mestá potrebujú: viac právomocí, zmenu modelu financovania, zmenu územno-správneho usporiadania, cieľavedomé umiestňovanie verejných financií (do centier osídlenia a ich spojníc), výraznejšiu spoluúčasť na fondoch EÚ, dohodu s centrálnou vládou o odstraňovaní modernizačného dlhu a dlhu z predvstupových záväzkov voči EÚ, ale aj kvalitnejší manažment a správu miest, spoluprácu a koordináciu rozvoja v rámci mestských regiónov, poskytovanie služieb v rámci mestského regiónu, kvalitné vízie rozvoja miest a ich okolia a zmenu foriem komunikácie s obyvateľmi.

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum