29. júna 2012 sa uskutočnil v Bratislave 22. snem Únie miest Slovenska, ktorý sa venoval najmä budúcnosti miest a novým výzvam vyplývajúcim zo zmeny rámcových podmienok. Zmes vonkajších a vnútorných výziev dostáva mestá do štrukturálnych a finančných problémov, pričom politické, rozhodovacie, štruktúry nie sú na tieto výzvy prispôsobené. Viktor Nižňanský vystúpil na sneme s príspevkom: "Mestá sú kľúčom rozvoja Slovenska", v rámci ktoré sa venoval, okrem definovania výziev, novým formám spolupráce miest, zmenám politicko-administratívnych štruktúr a možnostiam zvýšenia finančnej autonómie miest.

V dňoch 7. - 8. júna 2012 sa uskutočnila už 33. odborná konferencia Asociácie komunálnych ekonómov Slovenskej republiky, pod názvom "Efektívny finančný manažment samospráv". V rámci úvodných prednášok vystúpil Viktor Nižňanský s prezentáciou výstupov projektu "Benchmarking miest Slovenska  2004 - 2010". Prítomných oboznámil so samotným projektom, jeho realizáciou a využívaním, ako aj s najzaujímavejšími trendmi vývoja v jednotlivých oblastiach a ukazovateľoch, ako aj pomerne veľkými rozdielmi v hodnotách ukazovateľov v jednotlivých mestách. Práve tieto veľké rozdiely poukazujú na dôležitosť pokračovania v benchmarkingu a jeho rozšírenie na väčší počet miest Slovenska. Prezentované výstupy budú obsiahnuté v publikácii, ktorú vydá v spolupráci s KOM Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy.

Dňa 18. júna 2010 sa v bratislavskom Primaciálnom paláci konal jubilejný 20. snem Únie miest Slovenska. Domnievam sa, že lepší termín nemohli organizátori zvoliť. Po parlamentných voľbách a po zmene vládnej koalície. Práve v takomto období, keď sa kreauje nová vláda, pripravujú sa vládne programové dokumenty, je vhodný čas na námety a odporúčania aj zo strany stavovskej organizácie miest na Slovensku. Vďaka možnosti posúdiť volebné programy jednotlivých strán už v apríli a máji KOM pripravil pre Úniu miest súbor 30 odporúčaní, na ktoré by sa nemalo pri programovom vyhlásení zabúdať. Nakoľko sme mali dobrú spoluprácu s mnohými predstaviteľmi budúcich koaličných partnerov veríme, že nevyhnutnú časť našich odporúčaní zohľadnia vo svojom programe. Sami najlepšie vieme v akej situácii je Slovensko. Prepad v roku 2010 sme avizovali už pred viac ako rokom. Mnohí naše odhady nebrali vážne a ajhľa, stalo sa. Preto je potrebné veľmi zodpovedne vážiť ďalšie kroky a rýchlosť prípadných zmien. Ale to už je umenie politiky.

Jubilejný XX. snem Únie miest Slovenska

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku a zastúpenie Európskej komisie na Slovensko zorganizovali konferenciu na nanajvýš aktuálnu tému. Poskytli v nej priestor aj KOM na prezentovanie dopadov hospodárskej krízy na územnú samosprávu, ale aj na prezentovanie krátkodobých a strednodobých odporúčaní zameraných nielen na odstraňovanie krízy, ale aj predchádzaniu ďalších, ktorým sa spoločnosť nevyhne.    

Postkrízová ekonomická obnova a mobilizácia zdrojov rastu

24. a 25. marca 2010 sa v Starom Smokovci uskutočnila medzinárodná konferencia organizovaná Karpatským rozvojovým inštitútom. Cieľom konferencie bolo vytvoriť priestor pre prezentácie rôznych pohľadov na rozvoj regiónov s dôrazom na dobré spravovanie na úrovni regionálnej samosprávy a iniciovať diskusiu o postavení, poslaní a úlohách regionálnej samosprávy v rozvoji regiónov Slovenska.

Na konferencii, kofinancovanej Nórskym finančným mechanizmom, vystúpila JE veľvyslankyňa Nórska na Slovensku, predstavitelia usporiadateľa, zástupcovia nórskeho regiónu Bodo, zástupcovia MVaRR SR, NR SR, Nitrianskeho samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Fakulty verejnej správy UPJŠ Košice, Maľopolskeho vojvodstva, Ekonomickej fakulty Ostravskej univerzity a Komunálneho výskumného a poradenského centra v Piešťanoch. Vyžiadanou témou vystúpenia Viktora Nižňanského bolo zhodnotenie procesu decentralizácie na Slovensku.

Čítať ďalej...

Dňa 10.12.2009 sa v Piešťanoch konal, v rámci podujatia „ Diskusné fórum Piešťany 2009", seminár o možnostiach úspor v samospráve, ktorý je reakciou na obdobie krízy a z nej vyplývajúci tlak na mestské rozpočty. Pozvaní boli predstavitelia miest a obcí, ktorým bol touto formou vytvorený priestor na diskusiu a vzájomnú výmenu názorov a nápadov, prípadne konkrétnych riešení vedúcich k úspore výdavkov. Diskusia bola moderovaná zástupcami konzultačnej spoločnosti SAPIENT a KOM. Svojimi skúsenosťami z reakcie rakúskych miest na krízu prispel aj zástupca Centra pre verejnú správu (KDZ) z Viedne. Vzhľadom na účasť a obmedzený počet diskutovaných tém je tento seminár možné považovať za štartovací ročník, na ktorom organizátori zbierali potrebné skúsenosti.

Čítať ďalej...

V roku 1894 postavený objekt Kursalón (Kúpeľná dvorana) v Piešťanoch sa stal miestom I.diskusného fóra, ktoré v dňoch 2. a 3. decembra zorganizovalo KOM. Nadviazalo tak na dva predchádzajúce ročníky konferencie "Benchmarking miest". Podujatia sa zúčastnilo 40 zástupcov troch vysokých škôl, zástupcovia miest a odborníci zaoberajúci sa problematikou miestnej samosprávy. Podujatie bolo rozdelené do troch blokov: Benchmarking miest 2004 - 2008, Model komunálnej reformy na Slovensku a Úspory v samospráve. Všetky tri oblasti sú v portfóliu záujmu KOM a sú realizované vďaka grantovej podpore VŠEMVS a Únie miest. Okrem spomínaných inštitúcií boli partnermi konferencie aj FVS UPJŠ Košice, MIM, s.r.o. a M.E.S.A. 10. Mediálnymi partnermi podujatia boli štvrťročník Komunálne financie a časopis Verejná správa.

Čítať ďalej...

Signatári z Rakúska, Čiech, Nemecka, Poľska a Slovenska zverejnili Košický občiansky protokol pre vodu, vegetáciu a klimatickú zmenu na medzinárodnej konferencii "Nová iniciatíva pre ozdravenie klímy", ktorá sa konala 26. novembra 2009 v Košiciach. Protokol navrhuje zmierniť dopady klimatickej zmeny obnovou malých vodných cyklov a vegetácie v zdevastovaných a vysušených regiónoch sveta, pretože rastie počet vedecky doložených argumentov svedčiacich o klimatických zmenách vplyvom rozsiahleho poškodzovania vegetácie a prirodzeného obehu vody.

Čítať ďalej...

Asociácia komunálnych ekonómov usporiadala v Gerlachove už svoju 28. odbornú konferenciu, tentoraz s názvom: "Finančný management samosprávy v kontexte hospodárskej krízy". Konferencie sa zúčastnilo viac ako 100 zástupcov miest Slovenska. Program bol rozložený do piatich blokov a v prvom z nich s názvom "Rozpočtové hospodárenie v kontexte krízy", vystúpili Jozef Mikš z MF SR, Jaroslav Mrva zo ZMOS-u a Viktor Nižňanský z KOM s prezentáciou: "Posilnenie vlastných príjmov obcí - možné systémové zmeny".

Posilnenie vlastných príjmov obcí, systémové zmeny

V dňoch 14. a 15. októbra 2009 sa uskutočnila v Starom Hrozenkove, na Morave, jubilejná 10.konferencia projektu "Obnova vidieckej krajiny v CHKO Biele - Bíle Karpaty", ktorý prebieha od roku 1993. Na konferencii, pod záštitou hejtmana Zlínskeho kraja, sa zúčastnilo 57 účastníkov zverejného asúkromného sektora. Na úvod sa kprojektu zo svojho pohľadu vyjadrili starosta Starého Hrozenkova, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, hejtman Zlínskeho kraja apodpredseda Euroregiónu Biele - Bíle Karpaty. Po úvodných prezentáciách odborných garantov, Viktora Nižňanského aMirka Kundratu sa dva dni diskutovalo vtroch blokoch: krajina, ľudia, hospodárstvo. Nakoniec boli prijaté závery konferencie, ktoré budú doručené všetkým, ktorí môžu prispieť k ďalšiemu riešeniu otvorených otázok vtejto oblasti. Úvodnú prezentáciu si môžete stiahnuť: Biele - Bíle Karpaty II.

Čítať ďalej...

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum