Dňa 18. októbra 2007 sa zúčastnil riaditeľ Komunálneho výskumného a poradenského centra,n.o. na medzinárodnej konferencii, ktorú usporiadala Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra vo Veľkej Lomnici. V plenárnom zasadnutí vystúpil s prednáškou na tému : Regionálne disparity, rozsah a možné riešenia. Tézy prednášky si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Komunálne výskumné a poradenské centrum, n.o. (KOM) bolo spoluroganizátorom konferencie na tému "Architektúra a rozvoj miest a obcí na Slovensku", ktorá sa uskutočnila dňa 28. februára 2008 v Holiday Inn, Bratislava. Cieľom konferencie bola výmena názorov medzi politickými a odbornými predstaviteľmi miest, investormi a developermi, architektami a ďalšími odborníkmi o tom, či sa uberá rozvoj našich miest a obcí správnym smerom. Na konferencii vystúpil Štefan Šlachta, hlavný architekt mesta Bratislava, Viktor Nižňanský, riaditeľ KOM, Slavomír Jankovič z HB Reavis Group, a.s., primátor mesta Trnava Štefan Bošnák, primátor mesta Žilina Ivan Harman, zástupca Dexia banky Ľubomír Labanič, Zuzana Dietzová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Peter Poloma zastupujúci Slovenskú parkovaciu asociáciu. Na konferencii bolo prítomných 60 účastníkov. Na základe dohody KOM s viacerými primátormi sa obdobné konferencie uskutočnia aj v ďalších mestách Slovenska s cieľom rozšíriť verejnú diskusiu o rozvoji našich miest po zásadných spoločenských a ekonomických zmenách a zmene rámcových podmienok.

Čítať ďalej...

Dňa 24. októbra 2007 sa konala v Bratislave konferencia "Benchmarking miest". Jej cieľom bola rekapitulácia ročného projektu, ktorého sa zúčastnilo 12 pilotných miest. Projekt bol realizovaný vďaka združeniu finančných prostriedkov Open Society Foundation, M.E.S.A. 10, MIM s.r.o., Únie miest Slovenska a pilotných miest. Na konferencii, ktorej sa zúčastnilo viac ako 60 účastníkov prezentovali spracovatelia prínosy a výhody projektu, ukážky výsledkov, celkové zhrnutie projektu a návrh ďalšieho postupu. Prítomní potvrdili potrebu pokračovať v projekte a viacerí aj ochotu participovať na ňom aj v roku 2008.

Čítať ďalej...

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum