Na Slovensku pretrváva diskusia na témy: ako čo najefektívnejšie zabezpečovať verejné služby, či meniť alebo nemeniť územnosprávne usporiadanie, ako by mala vyzerať spolupráca miest – centier regiónu a obcí. Zámerom štúdie je porovnať možné scenáre fungovania miest a ich okolia a posúdiť šance a riziká vo väzbe na nové trendy a výzvy pre najbližšie desaťročia. Cieľom je zvážiť v akej inštitucionálnej štruktúre je možné lepšie zvládnuť výzvy, vecne a efektívnejšie riešiť úlohy (kompetencie) miestnej samosprávy. Štúdia je súčasťou dlhodobého projektu Únie miest Slovenska: „Mestské regióny“

Štúdia na stiahnutie

Správa sumarizuje zistenia v skúmaných regiónoch Trnava, Lučenec, Gelnica a Turčianske Teplice. Definuje bariéry intenzívnejšej spolupráce medzi obcami a mestami v regiónoch. Vo väzbe na očakávané trendy poskytuje námety pre posilnenie spolupráce obcí v mestských regiónoch s cieľom zvýšenia kvality poskytovaných služieb a zvyšovania ich konkurencieschopnosti na Slovensku, ale aj v medzinárodnej konkurencii. Správa obsahuje odporúčania pre Úniu miest Slovenska, ale aj iných aktérov smerujúce k zvýšenie významu mestských regiónov na Slovensku. V rámci projektu boli vypracované aj osobitné štúdie pre regióny Trnava, Lučenec a Gelnica.

Správa Spolupráca obcí v mestskom regióne na stiahnutie

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum