Zmena finacovanie obcí 3Jedným z najúspešnejších projektov vlády z rokov 2002 – 2006 bolo presadenie zmeny financovania územnej samosprávy, ktoré výrazne odpolitizovalo dovtedajšie mechanizmy, prispelo k trojnásobnému zvýšeniu daňových príjmov miestnej samosprávy a posilnilo jej autonómiu, čo prispieva k stabilite fungovania štátu ako celku. Systém bol nastavený nielen na základe dovtedajších poznatkov, ale aj z predpokladov do budúcnosti. Po 15 rokoch nastal čas na jeho posúdenie, návrh jeho korekcie, prípadne na diskusiu o novom systéme, ktorý bude opätovne reagovať na skúsenosti posledných rokov, ale bude zároveň zohľadňovať očakávané, predpokladané, trendy a aj možné zmeny rozdelenia kompetencií a územnosprávneho usporiadania. 

Čítať ďalej...

Materiál obsahuje stručnú analýzu vývoja a súčasného stavu financovania územnej samosprávy a odporúčania zmien smerujúce k posilneniu vlastných príjmov a tým aj väčšej zodpovednosti miestnej samosprávy v rámci ich výdavkovej politiky. Materiál je podkladom pre následné rokovania predstaviteľov Únie miest Slovenska s ústrednými orgánmi a poslancami NR SR o úpravách súčasného systému financovania miest. Materiál na stiahnutie vo formáte pdf

Členovia Regionálneho združenia mestských častí Bratislavy sa rozhodli zabezpečiť vypracovanie auditu kompetencií a financovania mestských častí, aby mohli následne prijímať rozhodnutia nielen v rámci mesta Bratislava, ale aj vo vzťahu k centrálnym orgánom. Dôvod pre vypracovanie auditu vyšiel z presvedčenia predstaviteľov miestnej samosprávy, že rozsahu úloh, ktoré na seba mestá a obce prevzali a ktoré sú im ukladané zákonmi, nezodpovedajú disponibilné finančné prostriedky. Podľa predstaviteľov miestnej samosprávy: „základným predpokladom na odstránenie terajšieho rozporu medzi rozsahom vykonávaných kompetencií a úloh obcí a zdrojmi ich financovania je posúdenie vývoja a súčasného stavu, definovanie vzniknutých problémov a na základe zistených poznatkov je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na dosiahnutie pôvodnej rovnováhy medzi povinnosťami obcí a možnosťami ich financovania“.

Čítať ďalej...

Dňa 24.5.2012 reagoval v STV Viktor Nižňanský v rámci relácie "Regionálny denník" na informácie o zadlžovaní obcí. Rozhovor si môžete pozrieť tu:

http://www.stv.sk/online/archiv/regionalny-dennik?date=2012-05-24&id=49179 

Súčasná krízová situácia ukazuje aká zraniteľná je, pri súčasnom systéme financovania, ale aj v prípade zlých rozhodnutí centrálnych celosvetových a národných, inštitúcií miestna samospráva. Napríklad ako jedno z protikrízových opatrení prijala Vláda SR, so súhlasom ZMOS, memorandum o riešení dôsledkov hospodárskej krízy. Vláda sa v ňom, okrem iného, zaviazala, že do apríla 2010 zbilancuje dôsledky krízy a navrhne opatrenia pre financovanie obcí po roku 2010, čo len potvrdzuje tézu o potrebe zhodnotenia systému financovania obcí. Cieľom štúdie je prispieť k diskusii o možných zmenách súčasného stavu. V štúdii sa zaoberáme daňovými príjmami miestnej samosprávy a na základe našich poznatkov odporúčame opatrenia v troch oblastiach: zmenu určenia základu dane z nehnuteľností prechodom na trhové ocenenie nehnuteľnosti, zavedenie nového miestneho poplatku za rozvoj, zmeny v rozdeľovaní výnosu dane z príjmu fyzických osôb.

Posilnenie finančnej autonómie miest a obcí

Dňa 10.12.2009 sa v Piešťanoch konal, v rámci podujatia „ Diskusné fórum Piešťany 2009“, seminár o možnostiach úspor v samospráve, ktorý je reakciou na obdobie krízy a z nej vyplývajúci tlak na mestské rozpočty. Pozvaní boli predstavitelia miest a obcí, ktorým bol touto formou vytvorený priestor na diskusiu a vzájomnú výmenu názorov a nápadov, prípadne konkrétnych riešení vedúcich k úspore výdavkov. Diskusia bola moderovaná zástupcami konzultačnej spoločnosti SAPIENT a KOM. Svojimi skúsenosťami z reakcie rakúskych miest na krízu prispel aj zástupca Centra pre verejnú správu (KDZ) z Viedne.

Čítať ďalej...

Na základe objednávky Magistrátu mesta Košice sme ukončili realizácii projektu nového spôsobu financovania mestských častí. Po pracovných rokovaniach k návrhu sme odovzdali mestu Košice návrh na zmenu rozdelenia kompetencií a financovania mestských častí. Po prerokovaniach v politických a odborných orgánoch mesta bude návrh predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Zmena rozdelenia kompetencií a systému financovania mestských častí v Košiciach (PDF formát)      

Asociácia komunálnych ekonómov usporiadala v Gerlachove už svoju 28. odbornú konferenciu, tentoraz s názvom: Finančný management samosprávy v kontexte hospodárskej krízy. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 100 zástupcov miest Slovenska. Program bol rozložený do piatich blokov a v prvom z nich s názvom "Rozpočtové hospodárenie v kontexte krízy", vystúpili Jozef Mikš z MF SR, Jaroslav Mrva zo ZMOS-u a Viktor Nižňanský z KOM s prezentáciou: "Posilnenie vlastných príjmov obcí - možné systémové zmeny".

Posilnenie vlastných príjmov obcí, systémové zmeny

Dňa 26.08.2009 sa uskutočnilo spoločné plenárne zasadnutie Únie miest Slovenska a Združenia krajských miest (K8), na ktorom sa zúčastnili aj pozvaní hostia. Pracovné stretnutie bolo zamerané na zhodnotenie súčasnej situácie a hľadanie možností riešenia kritickej situácie financovania miest, ktorú nespôsobila iba kríza, ale aj viaceré rozhodnutia centrálnych orgánov. Na stretnutí výstúpil so svojim príspevkom aj riaditeľ Komunálneho výskumného a poradenského centra, n.o. Piešťany, Viktor Nižňanský.

Výsledkom stretnutia je text spločného Vyhlásenia adresovaný najmä centrálnym orgánom (vláda, parlament) Slovenskej republiky, obsahujúci námety riešenia krízovej situácie, ale aj návrhy systémových opatrení, ktoré posilnia pozíciu miest na Slovensku.

Čítať ďalej...

Hospodárska a finančná kríza, nevhodné opatrenia vlády SR, pre mestá nevýhodné memorandum podpísané vládou SR a ZMOS, prijatá legislatíva poslancami NR SR bez kompenzácií jej dopadov na rozpočty miest, majú negatívne dopady na vývoj príjmovej stránky rozpočtov. Sú to väčšinou negatíva, ktoré by pri partnerskom vzťahu volených orgánov na celoštátnej úrovni a na miestnej úrovni nemuseli mestá znášať. Bohužiaľ skutočnosť je iná. Na druhej strane podľa viacerých štúdií sú práve krízové časy vhodné na prehodnotenie hospodárenia s verejnými financiami a na úpravu verejných politík. Aj na úrovni samosprávy. Predkladáme niektoré možnosti miest, na strane príjmov aj výdavkov, ktoré by mohli byť inšpiráciou pri konsolidácii ich rozpočtov.

Čítať ďalej...

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum