Súčasná krízová situácia ukazuje aká zraniteľná je, pri súčasnom systéme financovania, ale aj v prípade zlých rozhodnutí centrálnych celosvetových a národných, inštitúcií miestna samospráva. Napríklad ako jedno z protikrízových opatrení prijala Vláda SR, so súhlasom ZMOS, memorandum o riešení dôsledkov hospodárskej krízy. Vláda sa v ňom, okrem iného, zaviazala, že do apríla 2010 zbilancuje dôsledky krízy a navrhne opatrenia pre financovanie obcí po roku 2010, čo len potvrdzuje tézu o potrebe zhodnotenia systému financovania obcí. Cieľom štúdie je prispieť k diskusii o možných zmenách súčasného stavu. V štúdii sa zaoberáme daňovými príjmami miestnej samosprávy a na základe našich poznatkov odporúčame opatrenia v troch oblastiach: zmenu určenia základu dane z nehnuteľností prechodom na trhové ocenenie nehnuteľnosti, zavedenie nového miestneho poplatku za rozvoj, zmeny v rozdeľovaní výnosu dane z príjmu fyzických osôb.

Posilnenie finančnej autonómie miest a obcí

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum