Publikáciu si môžete stiahnuť tu: Spravodlivé rozdelenie politickej moci (rozdelenie kompetencií)

Decentralizácia Slovenska posledné štyri roky nepokračovala. Skôr naopak. Väčšina politikov ako keby nadobudla predstavu, že zmena vertikálne riadeného štátu na štát horizontálne usporiadaný s významnou úlohou občana a nim volených predstaviteľov na miestnej a regionálnej úrovni, je ukončená. Vďaka podpore Nadácie občianskej sploločnosti - Open Society Foundation sme mali možosť analyzovať volebné programy politických strán majúcich šancu dostať sa do NR SR práve z pohľadu ich predstavy napĺňania princípov decentralizácie. Zároveň sme si dovolili, odvolávajúc sa na naše skúsenosti odporučiť vládnej koalícii 30 námetov pre opätovný posum Slovenska k efektívne spravovanému štátu.   Princípy efektívneho rozdelenia moci vo volebných programoch politických strán

Cieľom štúdie je predložiť návrh opatrení, ktoré budú pokračovaním napĺňania hlavného princípu decentralizácie Slovenska – princípu subsidiarity.

Čítať ďalej...

Nezávislý občiansky mesačník "Fair play v Rači" zverejnil vo svojom prvom tohtoročnom čísle rozhovor s riaditeľom Komunálneho výskumného a poradenského centra o samospráve, o decentralizácii, o problémoch v samospráve, ale aj o jej predstaviteľoch. Rozhovor vo formáte PDF si môžete stiahnuť tu.

 

Terminológia je neodeliteľnou súčasťou reformy verejnej správy. Už počas príprav "župného variantu" v rokoch 1991 - 1993 veľmi jasne sformuloval a odôvodnil návrh slovenskej terminológie prof. Sokolovský. Bohužiaľ dodnes neboli jeho a ani ďalšie odborné názory k tejto téme poslancami NR SR akceptované. Nejasnosť názvov, napríklad vyšší územný samosprávny celok, alebo predseda vyššieho územného samosprávneho celku, spôsobujú komplikácie a nejasnosti nielen u občanov Slovenska, ale aj v zahraničí. Súbor si môžete stiahnuť vo formáte PDF (74kB).

Register najčastejšie používaných pojmov je dôsledkom viacročnej diskusie v rámci prípravy a realizácie stratégie decentralizácie, kedy bolo potrebné opakovane vysvetľovať niektoré pojmy používané v koncepčných materiáloch. Register určite nie je komplexný a pravdepodobne je možné o niektorých vysvetleniach polemizovať, resp. ich doplniť. Preto je potrebné tento register považovať iba za akýsi pomocný výklad autora ku koncepčným materiálom. Súbor si môžete stiahnuť vo formáte PDF (144kB).

Verejná správa na Sloven­sku prešla v období rokov 1995 – 2005 mnohými zásadnými zmenami. Jej realizácia bola pozitívne hodnotená nielen v zahraničí, ale aj doma. Z prieskumov verejnej mienky vyplynulo, že nie je vôľou občanov reformu zásadne meniť, ale, logicky, odporúčajú jej dielčie úpravy. Poznatky zo zmien na Slovensku sa stali predmetom záujmu aj v zahraničí. Preto vznikla myšlienka  uverejniť jej zásady vo viacerých jazykoch. Cieľom tejto päťjazyčnej (SK, EN, DE, FR, RU) publikácie je predstaviť organizáciu verejnej správy na konci roka 2005. Publikáciu "Verejná správa na Slovensku" si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Projekt ďalšej decentral­izácie verejnej správy bol vypracovaný v súlade s uznesením vlády SR č. 142 z 26. februára 2003. Nadväzuje a upravuje vládnu koncepciu decentralizácie a modernizácie verejnej správy, schválenú uznesením č. 230 z 11.apríla 2000.

Projekt "Decentralizácia verejnej správy 2003-2006" si môžete stiahnuť vo formáte PDF (379kB).

Vláda Slovenskej republiky sa uznesením č. 788 z 18. novembra 1999 k programovému vyhláseniu vlády (tézy programového vyhlásenia sú v prílohe) zaviazala modernizovať fungovanie demokratického štátu, vniesť do spoločnosti úsilie o spravodlivosť, slobodu, zodpovednosť, solidaritu, vládu zákona, poctivosť, rešpekt pred deľbou moci, podporu iniciatíve a aktivite ľudí. Jedným z rozhodujúcich krokov k zmene charakteru štátu bola realizácia ekonomických a politických reforiem. Medzi politické reformy patrila aj reforma verejnej správy. Stratégia a neskôr koncepcia obsahovali vlastne štyri reformy: decentralizáciu právomocí a zodpovednosti z centrálnej vlády na územnú a zaujmovú samosprávu, zmenu územnoprávneho usporiadania štátu, reorganizáciu štátnej správy a modernizáciu verejnej správy (informatizácia, vzdelávanie, kvalita). Vláda Slovenskej republiky v apríli 2000 schválila koncepciu ako východisko pre realizáciu jednotlivých reforiem. 

Čítať ďalej...

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum