Po viac ako roku od volieb ohlásilo ministerstvo vnútra vznik predsedníctva komisie pre reformu verejnej správy. Nezainteresovaní by si možno povedali: „už je to tu“. Úvodom však treba pripomenúť to, čo vládne strany skutočne sľúbili a čo táto komisia nemôže nahradiť:

Čítať ďalej...

Je priam úsmevné akú obavu má aj táto vládna koalícia o legitimitu zvolených primátorov a starostov, ale aj predsedov vyšších územných celkov. Ako ju nezaujíma splnenie záväzkov z programového vyhlásenia vlády o príprave komplexnej reformy verejnej správy, ktoré vlastnoručne podpísali, ale idú presadzovať svoj stranícky zámer, ktorý je úplne zástupný. Opäť raz prichádza s nápadom uzákoniť dvojkolovú voľbu starostov, primátorov a predsedov vyšších územných celkov, namiesto toho, aby konečne prišla s návrhom zmeny volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktorej kreovanie je jednou z príčin marazmu na Slovensku, ale aj neschopnosti riešiť napríklad regionálne disparity.

Čítať ďalej...

Viac ako rok apelovali odborníci, ale aj predstavitelia časti územnej samosprávy, na ministerstvo regionálneho rozvoja, aby sa zmenil prístup a obsah prípravy Partnerskej dohody na roky 2021 – 2027. Únia miest Slovenska dokonca, nevediac si pomôcť, vypovedala Memorandum o spolupráci, za čo ju odsúdilo nielen ministerstvo, ale aj združenie samosprávnych krajov. Hlavní to aktéri verzie Partnerskej dohody, ktorú v máji tohto roku pripomienkovala Európska komisia.

Čítať ďalej...

„Primátori a starostovia Združenia miest a obcí Slovenska žiadajú vládu o komplexné riešenia, ktoré majú pomôcť v situácii s marginalizovanými rómskymi spoločenstvami. Tiež požadujú účinnejšie riešenie problematiky záškoláctva a neplatičstva, ktoré sa v konečnom dôsledku premietajú do úžery v týchto komunitách.“

Čítať ďalej...

Daň z ubytovania si zaslúži revíziu aj v kontexte s celkovou zmenou financovania obcí

Daň za ubytovanie zmierňuje záťaže destinácií

Vo väčšine štátov Európy, kde obce a mestá pociťujú záujem návštevníkov, existujú rôzne dane za ubytovanie.

Čítať ďalej...

Zrušenie poplatku za rozvoj je čistý populizmus.

Strana SaS predstavila tucet opatrení* na revitalizáciu ekonomiky po kríze. Ich súčasťou je návrh na zrušenie poplatku za rozvoj, ktorý je uzákonený od roku 2015.

Čítať ďalej...

Daňový mix pre miestnu samosprávu? Zlý nápad.

„Zvážime zmenu modelu financovania samospráv tak, aby dostávali podiel z celkového daňového výberu, nie iba z dane príjmov fyzických osôb“, píše sa v programovom vyhlásení vlády. Pre mestá a obce, ale aj pre využitie potenciálu Slovenska bude najlepšie, ak to ostane iba pri zvažovaní a k realizácii nepríde.

Čítať ďalej...

Zdroje príjmov územnej samosprávy. O čo vlastne ide tejto koalícii?

Decentralizácia zodpovednosti za zabezpečovanie verejných služieb, t. j. decentralizácia výdavkov si vyžaduje aj decentralizáciu zdrojov príjmov. Existuje viacero spôsobov ako k tomu pristúpiť. Jedným je zvýšenie daňových príjmov posilnením „daňového určenia“, iným pokrytie transfermi zo štátneho rozpočtu.

Čítať ďalej...

Územná samospráva nemá dostatok financií, príčinou je pretrvávajúca koncentrácia moci

V rokoch 2002 – 2005 sa s presunom právomocí a zodpovednosti odovzdal územnej samospráve súvisiaci majetok, ale aj finančné zdroje. Východiskom bol objem zdrojov, ktoré na plnenie úloh, v čase presunu, vynakladala centrálna vláda.

Čítať ďalej...

Utajenosť daňovo – odvodovej reformy neveští nič dobré.

Vládna koalícia sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala obnoviť ekonomický rast, posilniť udržateľnosť verejných financií, ale aj zvýšiť podiel nepriamych, majetkových a environmentálnych daní, zaviesť daň z nehnuteľnosti na hodnotovom princípe.

Čítať ďalej...

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum