Materiál predstavuje súhrnný dokument o výsledkoch hospodárenia obcí. Návrh záverečného účtu obcí, ktorý je súčasťou záverečného účtu verejnej správy Slovenskej republiky za rok 2007, bol vypracovaný v súčinnosti so všetkými dotknutými subjektmi a jeho obsah zodpovedá vecnému vymedzeniu tak, ako je uvedené v § 29, ods.2 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Výňatok zo záverečného účtu obcí si môžete stiahnuť tu.

Čítať ďalej...

Významným zdrojom príjmov miest je podiel na dani z príjmu fyzických osôb. Ten obdržia mestá mesačne na základe vzorca, ktorým sa prerozdeľuje 70,3% - ný podiel miestnej samosprávy na  tejto dani vybranej v rámci celého územia Slovenska. Podiel jednotlivých miest závisí najmä od vývoja počtu obyvateľov, počtu žiakov a počtu obyvateľov starších ako 62 rokov. Významnú úlohu zohrávajú aj ďalšie kritériá, ako je nadmorská výška v ktorej leží obec, ale aj koeficient veľkostnej kategórie obce. Vývoj východiskových údajov za roky 2004 - 2007 si môžete stiahnuť vo formáte PDF, rovnako ako vývoj a porovnanie podielu na výnose dane z príjmu fyzických osôb členských miest Únie, ktorý si môžete stiahnuť vo formáte PDF. Je treba pripomenúť, že súčasný mechanizmus prerozdeľovania, vlastne vertikálneh finančné vyrovnávanie, bol výsledkom kompromisu a nie je úplne spravodlivý, najmä voči centrám osídlenia.

Počas prípravných prác na zavedení nového systému financovania územnej samosprávy na Slovensku vypracovala M.E.S.A. 10 podkladovú štúdiu týkajúcu sa zmien na úrovni obcí. Podkladovú štúdiu si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Počas prípravných prác na zmene financovania územnej samosprávy na Slovensku vypracovala M.E.S.A. 10 podkladovú štúdiu, ktorá bola diskutovaná na viacerých regionálnych podujatiach.

Podkladovú štúdiu si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum