Významným zdrojom príjmov miest je podiel na dani z príjmu fyzických osôb. Ten obdržia mestá mesačne na základe vzorca, ktorým sa prerozdeľuje 70,3% - ný podiel miestnej samosprávy na  tejto dani vybranej v rámci celého územia Slovenska. Podiel jednotlivých miest závisí najmä od vývoja počtu obyvateľov, počtu žiakov a počtu obyvateľov starších ako 62 rokov. Významnú úlohu zohrávajú aj ďalšie kritériá, ako je nadmorská výška v ktorej leží obec, ale aj koeficient veľkostnej kategórie obce. Vývoj východiskových údajov za roky 2004 - 2007 si môžete stiahnuť vo formáte PDF, rovnako ako vývoj a porovnanie podielu na výnose dane z príjmu fyzických osôb členských miest Únie, ktorý si môžete stiahnuť vo formáte PDF. Je treba pripomenúť, že súčasný mechanizmus prerozdeľovania, vlastne vertikálneh finančné vyrovnávanie, bol výsledkom kompromisu a nie je úplne spravodlivý, najmä voči centrám osídlenia.

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum