Materiál predstavuje súhrnný dokument o výsledkoch hospodárenia obcí. Návrh záverečného účtu obcí, ktorý je súčasťou záverečného účtu verejnej správy Slovenskej republiky za rok 2007, bol vypracovaný v súčinnosti so všetkými dotknutými subjektmi a jeho obsah zodpovedá vecnému vymedzeniu tak, ako je uvedené v § 29, ods.2 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Výňatok zo záverečného účtu obcí si môžete stiahnuť tu.

Viac o návrhu záverečného účtu verejnej správy nájdete na http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/03A08B074F14F52DC1257441003F5752?OpenDocument. Záverečné účty za roky 2000 - 2006 nájdete na www.mfsr.sk

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum