Hospodárska a finančná kríza, nevhodné opatrenia vlády SR, pre mestá nevýhodné memorandum podpísané vládou SR a ZMOS, prijatá legislatíva poslancami NR SR bez kompenzácií jej dopadov na rozpočty miest, majú negatívne dopady na vývoj príjmovej stránky rozpočtov. Sú to väčšinou negatíva, ktoré by pri partnerskom vzťahu volených orgánov na celoštátnej úrovni a na miestnej úrovni nemuseli mestá znášať. Bohužiaľ skutočnosť je iná. Na druhej strane podľa viacerých štúdií sú práve krízové časy vhodné na prehodnotenie hospodárenia s verejnými financiami a na úpravu verejných politík. Aj na úrovni samosprávy. Predkladáme niektoré možnosti miest, na strane príjmov aj výdavkov, ktoré by mohli byť inšpiráciou pri konsolidácii ich rozpočtov.

Súbor Konsolidácia rozpočtov samospráv v čase krízy si môžete stiahnuť vo formáte PDF (56 kB)

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum