Členovia Regionálneho združenia mestských častí Bratislavy sa rozhodli zabezpečiť vypracovanie auditu kompetencií a financovania mestských častí, aby mohli následne prijímať rozhodnutia nielen v rámci mesta Bratislava, ale aj vo vzťahu k centrálnym orgánom. Dôvod pre vypracovanie auditu vyšiel z presvedčenia predstaviteľov miestnej samosprávy, že rozsahu úloh, ktoré na seba mestá a obce prevzali a ktoré sú im ukladané zákonmi, nezodpovedajú disponibilné finančné prostriedky. Podľa predstaviteľov miestnej samosprávy: „základným predpokladom na odstránenie terajšieho rozporu medzi rozsahom vykonávaných kompetencií a úloh obcí a zdrojmi ich financovania je posúdenie vývoja a súčasného stavu, definovanie vzniknutých problémov a na základe zistených poznatkov je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na dosiahnutie pôvodnej rovnováhy medzi povinnosťami obcí a možnosťami ich financovania“.

V súvislosti s požiadavkou na vypracovanie auditu pripomíname základnú tézu zo stratégie reformy verejnej správy, ktorá nebola nikdy spochybnená: „Vertikálnu deľbu moci teda vyjadríme v chápaní Slovenskej republiky ako unitárne decentralizovaného štátu s konkrétne stanovenou štruktúrou vychádzajúcou z princípu subsidiarity, z heterogenity záujmov v spoločnosti a slobodnej vzájomnej polarizácie s vytváraním samostatných orgánov, ktoré môžu plniť im zverené úlohy nezávisle, pričom budú podliehať iba správnemu dozoru. Zároveň budú disponovať s primeranými nástrojmi normotvornej povahy a primeranými nástrojmi fiskálnej decentralizácie“.

Niet pochýb, že po takmer desiatich rokoch skúseností je vhodný čas na posúdenie:

  •         rozdelenia kompetencií medzi štátom a jednotlivými úrovňami územnej samosprávy,
  •         ako sú rozdelené právomoci a zodpovednosť medzi mestské časti a Mesto Bratislava,
  •         fiskálnej decentralizácie a schopnosti zabezpečiť naplnenie zverených úloh,
  •         preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy,
  •   a na prijatie opatrení v legislatívnej, organizačnej a finančnej oblasti.

Zložitosť auditu miestnej samosprávy spočíva najmä v tom, že sa nejedná o jednu organizáciu, subjekt, ale o cca 2 900 samostatných subjektov s vlastnými kompetenciami, financiami a autonómnym rozhodovaním v súlade s ústavou, zákonmi, ale aj s možnosťou úlohy zabezpečovať rôznymi formami a zabezpečovať úlohy, ktoré nie sú zákonmi definované. Ich prvoradou úlohou je spravovať územie obce, VÚC v mene a v prospech svojich občanov, reagovať na ich požiadavky. Preto nie je možné procesy ani výsledky, závery z jednej územnosprávnej jednotky považovať za všeobecne platné.

Na druhej strane však tiež platí, že miestna samospráva nehospodári iba s vlastnými verejnými financiami (získanými na nimi spravovanom území, od bývajúcich obyvateľov, od podnikateľov,.....), ale, v súčasných podmienkach, najmä s prostriedkami finančného vyrovnávania (transfery zo štátneho rozpočtu, školské normatívy, podiel na dani z príjmu fyzických osôb vybranej na území štátu), čo oprávňuje centrálnu vládu, najmä Národnú radu Slovenskej republiky k tomu, aby v mene daňových a odvodových poplatníkov, požadovala čo najefektívnejšie zaobchádzanie s verejnými zdrojmi.

Záverečná správa je výsledkom spoločnej práce poverených zástupcov Magistrátu a mestských častí a Komunálneho výskumného a poradenského centra, n. o. Piešťany.

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum