Jubilejný 10. ročník konferencie Komunal sa uskutočnil v dňoch 1. a 2. októbra v Demänovskej doline, Hotel Grand, aj za účasti Komunálneho výskumného a poradenského centra. Na programe konferencie boli tri odborné témy týkajúce sa súčasnej situácie vo financovaní obcí, životného prostredia a informácií z oblasti fungovania malých obcí, separácie a recyklácie odpadu, bývania, cestovného ruchu a programu obnovy dediny. Súčasťou podujatia, ktorého sa zúčastnilo 130 pozvaných hostí bolo aj vyhodnotenie 4. ročníka súťaže o cenu Dexia banky Slovensko o najlepšiu diplomovú prácu v prospech rozvoja mesta, obce, regiónu.

Dňa 23. septembra 2009 sa v Žiline uskutočnila šiesta konferencia týždenníka Trend "Komunálny manažment". Tento rok bola venovaná dopadu a dôsledkom hospodárskej krízy na mestá a obce, na možné krátkodobé aj dlhodobé opatrenia, ktoré zmiernia dopady, resp. budú zabraňovať dôsledkom budúcich kríz. Konferencia (hotel Holiday Inn) mala štyri bloky: čo prinesie rozpočet, riadenie financií v kríze, recepty na efektívnosť a turizmus, ako zdroj príjmov, na ktorých okrem ďalších 21 prednášateľov vystúpil riaditeľ KOM s prezentáciou na tému : "Decentralizácia - protikrízová stratégia". Hlavným odkazom prezentácie bolo poukázať na zraniteľnosť súčasného systému a odporučiť zmeny, ktoré posilnia autonómnosť samosprávy, ale aj kvalitu poskytovania služieb občanom. Prezentáciu si môžete stiahnuť tu: Komunálny manažment 2009

S podtitulom "Vidiecke priestory medzi globalizáciou a suburbanizáciou" sa uskutočnila v dňoch 21. - 22.septembra 2009 v bratislavskom Primaciálnom paláci medzinárodná konferencia zameraná na vidiecky priestor. Za účasti predsedu Dolnorakúskej vlády, primátora mesta Bratislava, predsedov Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja a desiatok odborníkov a politikov z 10 štátov sa uskutočnili prednášky a diskusie v štyroch tématických blokoch: I. Vidiecke priestory v okolí aglomerácií, II. Konflikty alebo spolupráca?, III. Vidiecky priestor v susedstve centier a metropol, IV. Stratégie rozvoja mesta Trnava a Trnavského regiónu. Témy konferencie boli zaujímavé pre naše centrum najmä z dôvodu prípravy projektu "Komunálna reforma na Slovensku", čo bol aj dôvod účasti našich zástupcov na konferencii.

Dňa 26.08.2009 sa uskutočnilo spoločné plenárne zasadnutie Únie miest Slovenska a Združenia krajských miest (K8), na ktorom sa zúčastnili aj pozvaní hostia. Pracovné stretnutie bolo zamerané na zhodnotenie súčasnej situácie a na hľadanie možností riešenia kritickej situácie financovania miest, ktorú nespôsobila iba kríza, ale aj viaceré rozhodnutia centrálnych orgánov. Na stretnutí výstúpil so svojim príspevkom aj riaditeľ Komunálneho výskumného a poradenského centra, n.o. Piešťany, Viktor Nižňanský.

Výsledkom stretnutia je text spločného Vyhlásenia, adresovaný najmä centrálnym orgánom (vláda, parlament) Slovenskej republiky, obsahujúci námety riešenia krízovej situácie, ale aj návrhy systémových opatrení, ktoré posilnia pozíciu miest na Slovensku.

Čítať ďalej...

Dňa 12. júna 2009 sa v Bratislave, Primaciálny palác, uskutočnil 19. snem Únie miest Slovenska. Na sneme vystúpili, o.i.: eurokomisár Ján Fígeľ, podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Milan Hort, zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy a organizácií spolupracujúcich s Úniou miest. Na sneme boli zvolené nové orgány Únie a prezidentom na najbližšie dva roky sa stal primátor hl. mesta Slovenska Bratislava, Andrej Ďurkovský. V rámci pracovnej agendy snemu vystúpil s prezentáciou riaditeľ Komunálneho výskumného aporadenského centra, n.o.

Čítať ďalej...

Program východného partnerstva je iniciatívou Európskej únie, ktorej úlohou je viac priblížiť niektoré postsovietske republiky k Európskej únii. Program, ktorý predstavili v máji 2008 spoločne Švédsko a Poľsko sa opiera o dva základné body:

- podporiť hlbšiu bilaterálnu spoluprácu medzi EÚ a jej východnými susedmi, čo by malo viesť k zväčšeniu hospodárskej a sociálnej intergrácie

- prehĺbiť multilaterálnu spoluprácu.

Z geografického hľadiska projekt zahŕňa 27 štátov EÚ a šesť nečlenských štátov: Bielorusko, Moldavsko, Ukrajina, Arménsko, Azerbajdžan a Gruzínsko.

V júni 2009 sa uskutočnila konferencia Výboru regiónov, ktorí bol prizvaní k spolupráci, so zameraním na hľadanie možností spolupráce lokálnych a regionálnych samospráv v rámci východného partnerstva. Základom diskusie bolo stanovisko, ktoré prijal Výbor regiónov v apríli 2009.

Na konferenciu bol prizvaný riaditeľ KOM, ktorý vystúpil s príspevkom na tému: Budúcnosť východného partnerstva z miestnej a regionálnej prespektívy".

Čítať ďalej...

Dňa 27.11.2008 sa v Piešťanoch, Kúpeľná dvorana, od 10.00 do 15.00 hod., uskutočnil II. ročník konferencie " Benchmarking miest". Po realizácii pilotného projektu sa rozšíril počet miest participujúcich na projekte z 12 na 21. Zúčastnené mestá reprezentujú takmer 900 000 obyvateľov Slovenska. Po získaní údajov, ich validácii a zhodnotení 184 ukazovateľov v rámci 18 oblastí sa projektový tím podelil s účastníkmi konferencie o svoje poznatky. Na konferencii vystúpili, okrem riešiteľov Petra Rafaja a Viktora Nižňanského, zástupcovia jednotlivých miest, Košického rozvojového inštitútu a Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy. Prednostka MsÚ Piešťany p. Denisa Bartošová prezentovala praktické možnosti využitia projektu. Účastníci konferencie obdržali publikáciu, ktorá sumarizuje hlavné zistenia benchmarkingu miest za obdobie rokov 2004 - 2007. Podkladovú štúdiu ako aj prezentácie, ktoré odzneli na konferencii si môžete stiahnuť tu:

Čítať ďalej...

Dňa 30.septembra 2008 sa konal v Tatranskej Lomnici už piaty ročník odbornej konferencie Komunálny manažment, tentoraz s podtitulkom "Dnešok určí tvár miest na desiatky rokov". Organizátorom podujatia bol tradične týždenník Trend. Konferencia, ktorej sa zúčastnilo viac ako 70 predstaviteľov miest, obcí, regiónov, štátnej správy, ale aj súkromného sektora, prebehla vo viacerých blokoch týkajúcich sa financovania, manažmentu, spolupráce mesta a developerov, ale aj komunikačných stratégií. V prvom bloku vystúpil s prezentáciou pokračovania projektu "Benchmarking miest" Viktor Nižňanský.

V bratislavskom Primaciálnom paláci sa v piatok 30.mája 2008 konal už 18. snem Únie miest Slovenska. Okrem obligatórnych bodov rokovania predniesol prezident Únie miest Štefan Bošnák, primátor Trnavy, správu o činnosti za predchádzajúci rok, viceprezident Únie Pavel Hagyari, primátor Prešova, prezentoval stratégiu daľšieho postupu a priority programu Únie, Ivan Šramko, guvernér NBS a Igor Barát, splnomocnenec vlády pre zavedenie eura informovali účastníkov snemu o prínosoch a rizikách zavedenia eura a o súčasnom stave informovania verejnosti. Následne odpovedali na otázky delegátov. Na sneme vystúpil p.prezident Michal Kováč, predseda KDH Pavol Hrušovský, štátny tajomník MZ SR a Ján Andrejko, prezident združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska. V závere snemu vystúpil riaditeľ Komunálneho výskumného a poradenského centra, n.o. Viktor Nižňanský s informáciou o činnosti centra od jeho založenia do konca mája a predniesol príspevok na tému "Slovensko 2008 a decentralizácia".

Čítať ďalej...

V dňoch 29.- 30. apríla 2008 sa v Košiciach uskutočnila medzinárodná konferencia "100 dní vschengenskom priestore", ktorá je prvou vrámci nového projektu Visegrád Komunalfórum 2008. Organizátorom bola košická s.r.o. euroedu. Na konferencii vystúpili vštyroch blokoch slovenskí aj zahraniční prednášatelia. Ich prezentácie boli zamerané najmä na prvé skúsenosti sexistenciou novej schengenskej hranice na východe Slovenska. Osobitný blok bol venovaný vzťahu medzi štátmi V-4 aUkrajinou. Vňom vystúpil, popri generálnom konzulovi Ukrajiny v Prešove, Jevhenovi Perebyjnisovi, aj riaditeľ Komunálneho výskumného aporadenského centra na tému " Podpora konkurencieschopnosti ukrajinských cezhraničných regiónov vpodmienkach trhovej ekonomiky". Prezentácia bola zameraná na predstavenie začínajúceho projektu partnerskej organizácie M.E.S.A. 10, ktorý je financovaný z prostriedkov Slovak Aid abude trvať od februára 2008 do júla 2009. Viac o projekte na www.mesa10.sk

Čítať ďalej...

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum