Na konferencii Trendu, Komunálny manažment 2012, ktorá sa konala 20. septembra 2012 v Bratislave (hotel Gate One), vystúpil Viktor Nižňanský s prezentáciou na tému: "Smer ďalšej reformy? Podpora miest a mestských regiónov". Realitou dneška je to, že administratívne hranice miest už neodrážajú fyzickú, sociálnu, hospodársku, kultúrnu a ani environmentálnu realitu ich rozvoja a pôsobenia. Hlavné motto prezentácie: "Globalizácia si vyžaduje pokračovanie decentralizácie. Nastal čas posilnenia finančnej autonómie miest a podpory rôznych foriem spolupráce v rámci mestských regiónov". Aby sa vízie budúceho rozvoja miest mohli začať plniť mestá potrebujú: viac právomocí, zmenu modelu financovania, zmenu územno-správneho usporiadania, cieľavedomé umiestňovanie verejných financií (do centier osídlenia a ich spojníc), výraznejšiu spoluúčasť na fondoch EÚ, dohodu s centrálnou vládou o odstraňovaní modernizačného dlhu a dlhu z predvstupových záväzkov voči EÚ, ale aj kvalitnejší manažment a správu miest, spoluprácu a koordináciu rozvoja v rámci mestských regiónov, poskytovanie služieb v rámci mestského regiónu, kvalitné vízie rozvoja miest a ich okolia a zmenu foriem komunikácie s obyvateľmi.

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum