V roku 2009 sa začali práce na výskumnej úlohe "Model komunálnej reformy na Slovensku" v rámci grantového programu Vysokej školy ekonómie a manžmentu verejnej správy v Bratislave. Na úlohe spoluprácujú VŠEMVS, FVS UPJŠ Košice a KOM. V rámci prvej etapy sa zrealizovala analýza súčasného stavu, štúdijná cesta do kantónu Luzern s cieľom získať poznatky o metodike zlučovania obcí a vypracovanie východiskovej štúdie "Medziobecná spolupráca a zlučovanie obcí na Slovensku", ktorá nadväzuje na práce splnomocnenca vlády SR pre decentralizáciu verejnej správy z rokov 2005 a 2006. V roku 2010 práce pokračujú a vyústia do návrhu modelu komunálnej reformy a odporúčaní pre centrálnu vládu, ako postupovať pri realizácii municipalizácie na Slovensku. Model komunálnej reformy na Slovensku (formát PDF).

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum