Horské územia zaberajú 35,2% rozlohy štátov združených v Európskej únii a žije v nich 23,8 % obyvateľov. Slovensko je na štvrtom mieste z hľadiska podielu horských oblastí na rozlohe štátu a na piatom mieste z hľadiska počtu obyvateľov žijúcich v horských oblastiach. V prípade Slovenska patria medzi NUTS III regióny splňujúce podmienky s minimálne 50% podielom plochy horských oblastí kraje: Trenčiansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický.

Ekonomika týchto oblastí je rôznorodá. Nakoľko podiel poľnohospodárstva a lesníctva je na ústupe, v iných sektoroch je podiel podstatne vyšší. Výška hrubého domáceho produktu na hlavu v parite kúpenej sily sa pohybuje v rozpätí od 4197,8 € po 46 357,8 €. Hustota osídlenia je tiež veľmi diferencovaná: od 1,5 obyvateľa na km2 po 1491 obyvateľov na km2. Rovnako demografický vývoj je rozdielny. V období 1995 - 2003 sa pohyboval od poklesu o 24,3% až po rast o 42,5%.

Priemerné údaje v regiónoch NUTS III štátov Európskej únie zaradených do horských oblastí sú nasledovné(2003): HDP na obyvateľa v PKS : 19 085,6 €, hustota obyvateľstva 91,7 obyvateľa na km2, vývoj počtu obyvateľov za obdobie 1995 - 2003 + 1,2 %.

Regióny NUTS III. s viac ako 50% podielom horských oblastí.     

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum