Vymedzenie znevýhodnených oblastí, medzi ktoré patria aj horské sídla, je stanovené podľa kritérií Rady (ES) č. 1257/1999, čl. 16 - 21, s prihliadnutím na prírodné, ekonomické a demografické podmienky Slovenskej republiky Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany prírody.

Horské oblasti     

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum