Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave chce prispieť k diskusii o pokračovaní procesu decentralizácie na Slovensku. Na základe memoranda o spolupráci s Komunálnym výskumným a poradenským centrom, n. o. Piešťany a vďaka vlastnému grantovému programu realizuje projekt „Decentralizované Slovensko - tretia etapa decentralizácie Slovenska". Jeho cieľom je na základe posúdenia doterajšieho vývoja prispieť k diskusii návrhmi odporúčaní v oblasti spravodlivého rozdelenia kompetencií medzi štátnou správou a územnou samosprávou, v oblasti financovania územnej samosprávy, ale aj v oblasti štruktúry osídlenia a celkového modelu verejnej správy tak, aby tento čo najviac napomáhal prosperite obyvateľov Slovenska. Publikácia „Decentralizácia a Slovensko" je prvým z čiastkových výstupov grantového programu. Jej cieľom je zadefinovať dôvody, prečo autorský kolektív považuje decentralizáciu za dobrú stratégiu podporujúcu rozvoj územia (kapitola II), v skrátenej podobe popísať priebeh doterajšej realizácie stratégie a posúdiť stav z hľadiska definovaných princípov (kapitola III) a naznačiť ďalšie rozhodujúce kroky (kapitola IV), ktoré budú podrobnejšie rozpracované v ďalších publikáciách v rámci uvedenej výskumnej úlohy. Publikácia na stiahnutie: Decentralizácia a Slovensko

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum