M.E.S.A. 10 – centrum pre ekonomické a sociálne analýzy je ekonomický think-tank, nezávislá, mimovládna a nezisková organizácia, ktorá bola založená v roku 1992. Hlavným cieľom M.E.S.A. 10 je podpora slobodnej trhovej ekonomiky, princípov a hodnôt ako je slobodná súťaž, rovnosť šancí, slobodné podnikanie, nedotknuteľnosť súkromného vlastníctva, obmedzená úloha štátu, otvorenosť ekonomiky, oddelenie ekonomickej a politickej moci. M.E.S.A. 10 považuje za nevyhnutný predpoklad úspešnej ekonomickej transformácie a zdravého ekonomického rozvoja efektívne inštitucionálne usporiadanie spoločnosti založené na rešpektovaní a ochrane vyššie uvedených hodnôt a princípov, vytváranie a dôsledné vynucovanie pravidiel hry ochraňujúcich tieto hodnoty a princípy, ovplyvňovanie verejnej mienky s cieľom presadiť a zatraktívniť tieto hodnoty v spoločnosti.

Rozhodujúcimi aktivitami spoločnosti M.E.S.A. 10 sú vypracovanie ekonomických a sociálnych analýz a štúdií, poskytovanie konzultácií, poskytovanie rozhovorov, stanovísk, reakcií a komentárov k aktuálnym témam médiám, organizovanie diskusných podujatí, seminárov, konferencií a prednášok, publikačná činnosť. Hlavnými oblasťami, ktorým sa M.E.S.A. 10 venuje sú: makroekonomický vývoj, hospodárska politika a reštrukturalizácia ekonomiky, verejné financie, zahraničná politika, zahraničný obchod a zahraničné investície, privatizácia, decentralizácia štátu, regionálna politika a regionálny rozvoj. Viac na www.mesa10.sk.   

M.E.S.A. 10 Consulting Group s.r.o. je dcérskou spoločnosťou M.E.S.A. 10. zaoberá sa spracovaním ekonomických štúdií a analýz na komerčnej báze.

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum