26. apríla 2017 zrealizovala Únia miest Slovenska spolu s KOM, n.o. seminár na tému: Rozvoj miest a mestských regiónov. Je súčasťou seminárov, ktoré slúžia nielen na výmenu skúseností medzi zástupcami členských miest, ale aj na prípravu pozičného dokumentu Únie miest v prioritných oblastiach jej činnosti. Okrem p. Eriky Horanskej z MDaV SR, ktorá prezentovala pripravovanú koncepcia mestského rozvoja na Slovensku vystúpil s úvodnou prednáškou aj riaditeľ KOM, n. o. (v prílohe)

Na podujatí sa zúčastnilo cca 30 zástupcov členských miest Únie a hostia. Seminár nadviazal na prechádzajúce podujatia na témy: regionálne školstvo a sociálne služby.

V máji sa uskutočnia ďalšie podujatia k problematike: regionálne školstvo a k financovaniu miest.

Prezentáciu si môžete pozrieť, resp, stiahnuť tu.

Na Slovensku pretrváva diskusia na témy: ako čo najefektívnejšie zabezpečovať verejné služby, či meniť alebo nemeniť územnosprávne usporiadanie, ako by mala vyzerať spolupráca miest – centier regiónu a obcí. Zámerom štúdie je porovnať možné scenáre fungovania miest a ich okolia a posúdiť šance a riziká vo väzbe na nové trendy a výzvy pre najbližšie desaťročia. Cieľom je zvážiť v akej inštitucionálnej štruktúre je možné lepšie zvládnuť výzvy, vecne a efektívnejšie riešiť úlohy (kompetencie) miestnej samosprávy. Štúdia je súčasťou dlhodobého projektu Únie miest Slovenska: „Mestské regióny“

Štúdia na stiahnutie

Projekt "Benchmarking miest" vstúpil v roku 2016 do druhej dekády svojej existencie. Zúčastnilo sa ho 15 miest, ktoré vyplnili portál údajmi za rok 2014. Aktuálna údajová základňa poskytuje zaujímavé časové rady na hodnotenie trendov (napr. medziročne 2004 - 2014, 2004 - 2009 - 2014 apod.) a predstavuje ojedinelý a cenný zdroj informácií o slovenských mestách a činnosti ich mestských úradov. Projekt bolo možné realizovať vďaka podpore Únie miest Slovenska a spolupráci zamestnancov zúčastnených miest, za čo im ďakujeme. Publikácia Benchmarking slovenských miest: Trendy 2004 - 2014

Materiál obsahuje stručnú analýzu vývoja a súčasného stavu financovania územnej samosprávy a odporúčania zmien smerujúce k posilneniu vlastných príjmov a tým aj väčšej zodpovednosti miestnej samosprávy v rámci ich výdavkovej politiky. Materiál je podkladom pre následné rokovania predstaviteľov Únie miest Slovenska s ústrednými orgánmi a poslancami NR SR o úpravách súčasného systému financovania miest. Materiál na stiahnutie vo formáte pdf.

Správa sumarizuje zistenia z regiónu Hlohovec. Definuje podľa autorov hlavné problémy územia a poskytuje námety na riešenia v oblasti ekonomického rozvoja, spravovania územia a spolupráce obcí v mestskom regióne, vo väzbe na očakávané trendy. Tento výstup je súčasťou projektu, ktorý pre Úniu miest Slovenska vypracovalo Komunálne výskumné a poradenské centrum, n.o. Piešťany s názvom „Spolupráca obcí v mestskom regióne", ktorého cieľom je snaha o intenzívnejšiu spoluprácu jadrového mesta regiónu a obcí v ňom.

Správa "Mestský región Hlohovec - Spolupráca, spoločné verejné politiky, spoločné zabezpečovanie služieb" na stiahnutie

Správa sumarizuje zistenia v skúmaných regiónoch Trnava, Lučenec, Gelnica a Turčianske Teplice. Definuje bariéry intenzívnejšej spolupráce medzi obcami a mestami v regiónoch. Vo väzbe na očakávané trendy poskytuje námety pre posilnenie spolupráce obcí v mestských regiónoch s cieľom zvýšenia kvality poskytovaných služieb a zvyšovania ich konkurencieschopnosti na Slovensku, ale aj v medzinárodnej konkurencii. Správa obsahuje odporúčania pre Úniu miest Slovenska, ale aj iných aktérov smerujúce k zvýšenie významu mestských regiónov na Slovensku. V rámci projektu boli vypracované aj osobitné štúdie pre regióny Trnava, Lučenec a Gelnica.

Správa Spolupráca obcí v mestskom regióne na stiahnutie

Projekt "Benchmarking miest" pokračoval aj v roku 2014. Zúčastnilo sa ho 13 miest, ktoré vyplnili portál údajmi za roky 2012-2013. Mierne sa zmenila veľkostná štruktúra miest, ale napriek tomu majú výstupy projektu vypovedaciu schopnosť. V závere publikácie sa dozviete v ktorých z meraných ukazovateľov zaznamenali mestá za sledované obdobie trvalý rast, celkový rast, celkový pokles a trvalý pokles.

Projekt je možné realizovať vďaka podpore Únie miest Slovenska a spolupráci zamestnancov účastnených miest, za čo im ďakujeme.

Publikácia Benchmarking slovenských miest: Trendy 2004 - 2013 

„Územnosprávne členenie je možné pokladať za efektívne vtedy, ak v maximálnej miere odráža existujúcu priestorovú štruktúru spoločnosti". Táto definícia bola základom pre vypracovanie tzv. župného variantu (v roku 1992 ako najvhodnejší celým spektrom relevantných politických strán), ktorý bol východiskom pre vypracovane stratégie reformy verejnej správy a následné politické rozhodovanie. Jeho popretie, výsledok prác desiatok renomovaných odborníkov zo Slovenska, ale aj zahraničia, prispelo k stavu, ktorý zažívame od roku 2001. Presne tak, ako sme to predpovedali.

Politici, média, odborníci sa zapodievajú otázkou nízkej legitimity zvolených predstaviteľov samosprávnych krajov spôsobenej nízkou účasťou občanov na voľbách. Určite, že dôvodov je viac, ale jedným z nich je nezmyselnosť povýšenia administratívnych štátnych jednotiek na samosprávne celky. Rozhodnutie parlamentu v roku 2001 sa len zaradilo medzi viaceré zlé územné reformy po roku 1900, ktoré sa udiali na území dnešného Slovenska. Presadenie modelu, ktorý vyhovuje mocenským, straníckym, záujmom a nie potrebám a požiadavkám obyvateľov, spôsobuje v demokracii destabilizáciu, prirodzenú nespokojnosť občanov.

Čítať ďalej...

Tlačová správa | PIEŠŤANY, 22. 09. 2014

Otvoriť správu v novom okne

Alternatívne hlasovanie a municipalizácia ako súčasť systémových návrhov na zmeny v samospráve
V novembri nás čakajú v poradí už siedme slobodné komunálne voľby po roku 1989. Volebné komisie v týchto dňoch rozhodujú o registrácii desiatok tisíc kandidátov, ktorí majú záujem uchádzať sa o viac než 21 000 postov poslancov a vyše 2 900 pozícií starostov a primátorov. Využívame túto príležitosť na otvorenie diskusie o návrhoch na systémové zmeny, ktoré naša samospráva potrebuje.

Prešlo desať rokov od realizácie významnej etapy decentralizácie štátu. Obyvatelia obcí a vyšších územných celkov získali mnohé právomoci a zodpovednosť za rozvoj nimi spravovaného územia a tým aj spoluzodpovednosť za kvalitu života v štáte ako celku. Od toho, ako sa stavajú k územiu, na ktorého správu majú vplyv, akých si volia predstaviteľov, významne závisí kvalita služieb a prosperita ich obce, mesta, regiónu. Jedným z aktuálnych trendov postupujúcej globalizácie je i relokalizácia a súvisiaca potreba posilnenia postavenia regiónov a miest. Proces decentralizácie sme už v čase prípravy stratégie jej realizácie na Slovensku označili ako „nekonečný príbeh". Vonkajšie, ale aj vnútorné rámcové podmienky pre spravovanie územia, ale aj pre jeho rozvoj, sa neustále menia a vyžadujú si okrem iných reakcií aj inštitucionálne zmeny, o ktorých treba diskutovať. Komunálne výskumné a poradenské centrum, n. o. chce prispieť do tejto diskusie aj štúdiou Municipalizácia, volebný systém a možnosti participácie v miestnej samospráve na Slovensku, ktorej autormi sú Peter Spáč a Dušan Sloboda. „Sme presvedčení, že jedinou správnou cestou je pokračovanie decentralizácie, ale k tomu je nevyhnutné uskutočniť viaceré rozhodnutia a zmeny. Považujeme preto za potrebné komplexne posúdiť súčasný stav a pokúsiť sa povedať ako ďalej," objasňuje riaditeľ centra Viktor Nižňanský.

Čítať ďalej...

Koncepcia reformy verejnej správy, prijatá v r. 2000 vládou Slovenskej republiky definovala, že je vhodné pri koncipovaní štátu vychádzať z ideových koncepcií moderných európskych štátov a hľadať inšpirácie, ktoré sú kompatibilné s danosťami Slovenskej republiky. „Moderný štát sa spája s pojmom konštitucionalizmus. Je to systém regulácie základných politických procesov a inštitúcií v štáte, ktoré sú založené na zvrchovanosti ľudu a ktorú sa nositeľ moci v štáte súčasne zaväzuje vykonávať iba pomocou ústavných prostriedkov a pravidiel reprezentatívnej demokracie. K základným princípom konštitucionálneho chápania štátu patria: zvrchovanosť´ľudu, reprezentatívna demokracia, princíp väčšiny, princíp obmedzenia moci a ochrany menšín, časové obmedzenie mocenských funkcií, princíp deľby moci, princíp nedotknuteľnosti základných práv a slobôd".

Štát predstavuje spoločenstvo ľudí, žijúcich na území vymedzenom štátnymi hranicami, pričom je zároveň produktom organizácie ľudskej spoločnosti na určitom stupni jej vývoja, je formou vnútorného mocenského riadenia. Z aspektu funkčného je štát "historickou politickou organizáciou ľudskej spoločnosti, ktorá jej slúži na všestranné uspokojovanie vlastných potrieb. Medzi jeho dominantné funkcie patrí udržanie poriadku a bezpečnosti, normotvorba, ochrana, výkon spravodlivosti, funkcie: sociálna, kultúrna, vzdelávacia, rovnako ako aj funkcia ekonomicko-regulačná". V organizačnom zmysle slova je štát vnímaný ako organizovaný útvar, organizácia, systém inštitúcií a orgánov vykonávajúcich zvrchovanú moc na vymedzenom území.

Jednou zo základných čŕt moderného štátu je stále silnejúca tendencia difúzie moci, ktorá je kľúčovým predpokladom decentralizácie verejnej správy.

Čítať ďalej...

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum