Sústava ukazovateľov pre porovnávanie sa miest je výsledkom spolupráce riešiteľského tímu MIM s.r.o, M.E.S.A. 10 a zástupcov jednotlivých miest. Členovia projektových skupín navrhli ukazovatele, približne 100, ktoré boli následne konsolidované a utriedené. Potom nasledovali osobné stretnutia zástupcov miest s konzultantmi s cieľom objasniť a prediskutovať návrhy. Takto vznikol zoznam cca 500 ukazovateľov, z ktorých bol vybraný primeraný počet ukazovateľov pre pilotný projekt. Po aplikácii výberových kritérií bolo do projektu zaradených 228 ukazovateľov, ktoré sú rozdelené podľa metodiky Balanced Scorecard do štyroch druhov, perspektív: občan, financie, procesy, rast.

Prehľad vybraných ukazovateľov si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum