Vďaka spolupráci VŠEMVS, Únie miest Slovenska, zúčastnených miest a KOM, aj v roku 2009 pokračoval projekt "Benchmarking miest". Po úprave štruktúry ukazovateľov, doplnení internetového portálu, zbere a následnej validácii údajov majú zúčastnené mestá k dispozícii možnosti porovnávania vývoja jednotlivých ukazovateľov za obdobie rokov 2004 - 2008. Je potešiteľné, že vzrástol počet miest, ktoré majú o projekt záujem. V roku 2009 sme pripravili, okrem tradičného prostredia pre porovnávanie sa aj metodiku vytvorenia rankingu miest z vybraných ukazovateľov. Výsledky práce boli prezentované na Diskusnom fóre Piešťany 2009 a publikáciu si môžete stiahnuť tu.

V roku 2008 sa spolupracovníci KOM vyjadrovali k aktuálnym otázkam týkajúcich sa miest a obcí na Slovensku. Ich názory boli publikované v dvojtýždenníku KOM, niektoré sa objavili v celoslovenskej tlači a niektoré využili zástupcovia Únie miest Slovenska v rámci medzirezortného pripominekovacieho konania, resp. vo svojich vyhláseniach. Stanoviská a postoje sme zosumarizovali do ucelenej publikácie. KOM 2008 - stanoviská a postoje si môžete stiahnuť vo formáte PDF (380 kB).

Projekt, pod pôvodným názvom "Benchmarking mestských úradov" sme začali realizovať s 12 pilotnými mestami v roku 2006.  Zástupcovia  participujúcich miest a spoločností M.E.S.A. 10 a MIM s.r.o. ukončili práce v júli 2007. Na konci roka 2007 prevzalo riadenie projektu Komunálne výskumné a poradenské centrum, n.o. a projekt sa rozšíril na benchmarking miest. V súčasnosti sa projektu zúčastňuje 21 miest, v štyroch veľkostných kategóriách, ktoré reprezentujú takmer 900 tisíc obyvateľov Slovenska. Počas prác v roku  2008 sme upravili, na základe skúseností z pilotného projektu, štruktúru a počet ukazovateľov a vytvorili sme lepšie prostredie pre pokračovanie projektu. Dohodli sme sa, že každý rok usporiadame na danú tému konferenciu a vydáme analytickú štúdiu doplnenú o ďalší rok.II. konferencia sa uskutočnila 27. novembra 2008 v Piešťanoch (pozri konferencie) a štúdia Benchmarking slovenských miest 2004-2007 je k dispozícií na stiahnutie vo formáte PDF (624 kB).

Publikácia obsahuje stručný prehľad najdôležitejších reforiem počas obdobia predchádzajúcej vlády, ako aj predbežné dôsledky na ekonomiku, občanov a, samozrejme, na verejné financie. Ambíciou nebolo písať vysoko odborný text, ale skôr jednoduchým spôsobom priblížiť princípy, ktoré stáli v pozadí zmien. ­Knihu reforiem si môžete stiahnuť vo formáte PDF (334kB).

Slovenská republika prešla­ v rokoch 1989 – 2005 viacerými zásadnými spoločenskými a politickými zmenami. V prvom rade išlo o zmenu politického charakteru štátu – prechod z totalitného k demokratickému režimu – a o výrazné posilnenie individuálnych práv a slobôd jednotlivca. Nasledovali ekonomické reformy spočívajúce v odstraňovaní bariér brániacich rozvoju trhovej ekonomiky založenej na súkromnom vlastníctve. Ďalšou oblasťou zmien bola organizácia štátu, najmä nová štruktúra a fungovanie verejnej správy a zabezpečovanie verejných služieb. Kľúčovým nástrojom zmien v organizácii štátu a verejnej správy sa stala decentralizácia vo všetkých jej úrovniach – v politickej decentralizácii, v decentralizácií kompetencií a v decentralizácii financií.

Čítať ďalej...

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum