Publikáciu si môžete stiahnuť tu: Spravodlivé rozdelenie politickej moci (rozdelenie kompetencií)

Publikácia z januára 2014 na stiahnutie: Zlučovanie a spolupráca obcí

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave chce prispieť k diskusii o pokračovaní procesu decentralizácie na Slovensku. Na základe memoranda o spolupráci s Komunálnym výskumným a poradenským centrom, n. o. Piešťany a vďaka vlastnému grantovému programu realizuje projekt „Decentralizované Slovensko - tretia etapa decentralizácie Slovenska". Jeho cieľom je na základe posúdenia doterajšieho vývoja prispieť k diskusii návrhmi odporúčaní v oblasti spravodlivého rozdelenia kompetencií medzi štátnou správou a územnou samosprávou, v oblasti financovania územnej samosprávy, ale aj v oblasti štruktúry osídlenia a celkového modelu verejnej správy tak, aby tento čo najviac napomáhal prosperite obyvateľov Slovenska. Publikácia „Decentralizácia a Slovensko" je prvým z čiastkových výstupov grantového programu. Jej cieľom je zadefinovať dôvody, prečo autorský kolektív považuje decentralizáciu za dobrú stratégiu podporujúcu rozvoj územia (kapitola II), v skrátenej podobe popísať priebeh doterajšej realizácie stratégie a posúdiť stav z hľadiska definovaných princípov (kapitola III) a naznačiť ďalšie rozhodujúce kroky (kapitola IV), ktoré budú podrobnejšie rozpracované v ďalších publikáciách v rámci uvedenej výskumnej úlohy. Publikácia na stiahnutie: Decentralizácia a Slovensko

Projekt "Benchmarking miest" pokračoval aj v roku 2011. Zúčastnilo sa ho 21 miest, ktoré vyplnili portál údajmi za rok 2010. Mierne sa zmenila veľkostná štruktúra miest, ale napriek tomu majú výstupy projektu vypovedaciu schopnosť. Elektronickú verziu publikácie popisujúcej trendy v jednotlivých ukazovateľoch za obdobie rokov 2004 - 2010 vám zašleme na základe žiadosti, ktorú budete adresovať na  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Projekt "Benchmarking miest" pokračoval aj v roku 2010. Vďaka podpore nášich partnerov VŠEMvs a Únie miest Slovenska, ako aj vďaka spolupráci miest zúčastňujúcich sa projektu, bol po úprave ukazovateľov naplnený portál údajmi za rok 2009, ktoré boli neskôr validované. Mestá získali možnosť porovnať vývoj v jednotlivých ukazovateľoch za posledných šesť rokov. Publikáciu zachytávajúcu trendy vývoja ukazovateľov vám na základe žiadosti zašleme elektronicky. Žiadosti zašlite na adresu  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .

Decentralizácia Slovenska posledné štyri roky nepokračovala. Skôr naopak. Väčšina politikov ako keby nadobudla predstavu, že zmena vertikálne riadeného štátu na štát horizontálne usporiadaný s významnou úlohou občana a nim volených predstaviteľov na miestnej a regionálnej úrovni, je ukončená. Vďaka podpore Nadácie občianskej sploločnosti - Open Society Foundation sme mali možosť analyzovať volebné programy politických strán majúcich šancu dostať sa do NR SR práve z pohľadu ich predstavy napĺňania princípov decentralizácie. Zároveň sme si dovolili, odvolávajúc sa na naše skúsenosti odporučiť vládnej koalícii 30 námetov pre opätovný posum Slovenska k efektívne spravovanému štátu.   Princípy efektívneho rozdelenia moci vo volebných programoch politických strán

Vďaka spolupráci s Asociáciou horských sídiel Slovenska (AHSS) a M.E.S.A. 10, s podporou ZSE, sme mohli vypracovať úvodnú analýzu o problematike horských sídiel Slovenska. Je to, podľa nás, téma, o ktorej sa málo hovorí, nie je predmetom záujmu verejnosti, napriek tomu, že Slovensko patrí do prvej päťky štátov Európskej únie čo sa týka podielu počtu obyvateľov, ktoré obývajú územie vo výške nad 400 m.n.m. Krátku štúdiu považujeme za prvý krok k intenzívnejšej spolupráci s AHSS, so slovenskými europoslancami, ďaľšími partnermi a k postupnej realizácii opatrení, ktoré zvýšia kvalitu života v horských oblastiach a urobia ho opäť atraktívnym pre ďalšie generácie.

Horské sídla Slovenska

Cieľom štúdie je predložiť návrh opatrení, ktoré budú pokračovaním napĺňania hlavného princípu decentralizácie Slovenska – princípu subsidiarity.

Čítať ďalej...

V roku 2009 sa začali práce na výskumnej úlohe "Model komunálnej reformy na Slovensku" v rámci grantového programu Vysokej školy ekonómie a manžmentu verejnej správy v Bratislave. Na úlohe spoluprácujú VŠEMVS, FVS UPJŠ Košice a KOM. V rámci prvej etapy sa zrealizovala analýza súčasného stavu, štúdijná cesta do kantónu Luzern s cieľom získať poznatky o metodike zlučovania obcí a vypracovanie východiskovej štúdie "Medziobecná spolupráca a zlučovanie obcí na Slovensku", ktorá nadväzuje na práce splnomocnenca vlády SR pre decentralizáciu verejnej správy z rokov 2005 a 2006.  V roku 2010 práce pokračujú a vyústia do návrhu modelu komunálnej reformy a odporúčaní pre centrálnu vládu, ako postupovať pri realizácii municipalizácie na Slovensku.

Model komunálnej reformy na Slovensku

Súčasná krízová situácia ukazuje aká zraniteľná je, pri súčasnom systéme financovania, ale aj v prípade zlých rozhodnutí centrálnych celosvetových a národných, inštitúcií miestna samospráva. Napríklad ako jedno z protikrízových opatrení prijala Vláda SR, so súhlasom ZMOS, memorandum o riešení dôsledkov hospodárskej krízy. Vláda sa v ňom, okrem iného, zaviazala, že do apríla 2010 zbilancuje dôsledky krízy a navrhne opatrenia pre financovanie obcí po roku 2010, čo len potvrdzuje tézu o potrebe zhodnotenia systému financovania obcí. Cieľom štúdie je prispieť k diskusii o možných zmenách súčasného stavu. V štúdii sa zaoberáme daňovými príjmami miestnej samosprávy a na základe našich poznatkov odporúčame opatrenia v troch oblastiach: zmenu určenia základu dane z nehnuteľností prechodom na trhové ocenenie nehnuteľnosti, zavedenie nového miestneho poplatku za rozvoj, zmeny v rozdeľovaní výnosu dane z príjmu fyzických osôb.

Posilnenie finančnej autonómie miest a obcí

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum